Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu đơn xin thực tập

Được đăng lên bởi hienlt0418
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 146 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BM.HV-ĐT.01/07

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày

tháng

năm 201…

ĐƠN ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG THỰC TẬP (tại Cơ sở ngoài Học viện)
Kính gửi:

- Khoa/Viện ………………………..……………………………………...
- Cơ sở thực tập :……………………………………………………….

Tôi tên là:………………………….….......………....……Sinh ngày:………………..…...………
Sinh viên hệ:……………..……. lớp :……………., ngành……….......……… khoá …......……. của Cơ
sở đào tạo …………..................................…. thuộc Học viện Công nghệ BCVT.
Quê quán :………………….............….……............…..………ĐTDĐ :…………………………
Điểm TBCHT:…………………..…....................................(tính đến thời điểm đi thực tập)
Tôi xin đăng ký thực tập công việc như sau:
1.Lĩnh vực/chuyên đề thực tập (ghi vắn tắt)…..…........……………...………………………………….
……………..……………………………….................................……………………………………….
……………..……………………………….................................……………………………………….
2.Cơ sở thực tập : …………………..………............…………………………………………..
3.Cán bộ/Giáo viên phụ trách (đề nghị): ……......................……………..…..…………………………
(Nếu sinh viên không đăng ký, Khoa/Viện sẽ phân công giáo viên phụ trách thực tập).

4.Cán bộ hướng dẫn (hoặc bộ phận): …...............………………..…..…………………………
(Nếu sinh viên không đăng ký hoặc không được Cơ sở thực tập chấp thuận, xác nhận trước thời hạn, Khoa/Viện sẽ phân
công lĩnh vực và cơ sở thực tập).

Kính đề nghị Cơ sở thực tập………...…..………………..xem xét và chấp thuận
Kính đề nghị Khoa/Viện…………………….………………..xem xét và phê duyệt.
Xin chân thành cảm ơn.
XÁC NHẬN (ĐỒNG Ý) CỦA CƠ SỞ THỰC TẬP

Sinh viên
(ký, họ tên)

* Sinh viên đăng ký để nhận giấy giới thiệu liên hệ với BCS lớp hoặc trực tiếp tại Khoa/Viện;
** Sinh viên nộp đơn này (có xác nhận của Cơ sở) cho BCS lớp trước ngày........... để BCS lớp tập hợp đăng ký, nộp Khoa/Viện.

...
BM.HV-ĐT.01/07
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày tháng năm 201…
ĐƠN ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG THỰC TẬP (tại Cơ sở ngoài Học viện)
Kính gửi: - Khoa/Viện ………………………..……………………………………...
- Cơ sở thực tập :……………………………………………………….
Tôi tên là:………………………….….......………....……Sinh ngày:………………..…...………
Sinh viên hệ:……………..……. lớp :……………., ngành……….......……… khoá …......……. của Cơ
sở đào tạo …………..................................…. thuộc Học viện Công nghệ BCVT.
Quê quán :………………….............….……............…..………ĐTDĐ :…………………………
Điểm TBCHT:…………………..…....................................(tính đến thời điểm đi thực tập)
Tôi xin đăng ký thực tập công việc như sau:
1.Lĩnh vực/chuyên đề thực tập (ghi vắn tắt)…..…........……………...………………………………….
……………..……………………………….................................……………………………………….
……………..……………………………….................................……………………………………….
2.Cơ sở thực tập : …………………..………............…………………………………………..
3.Cán bộ/Giáo viên phụ trách (đề nghị): ……......................……………..…..…………………………
(Nếu sinh viên không đăng ký, Khoa/Viện sẽ phân công giáo viên phụ trách thực tập).
4.Cán bộ hướng dẫn (hoặc bộ phận): …...............………………..…..…………………………
(Nếu sinh viên không đăng ký hoặc không được Cơ sở thực tập chấp thuận, xác nhận trước thời hạn, Khoa/Viện sẽ phân
công lĩnh vực và cơ sở thực tập).
Kính đề nghị Cơ sở thực tập………...…..………………..xem xét và chấp thuận
Kính đề nghị Khoa/Viện…………………….………………..xem xét và phê duyệt.
Xin chân thành cảm ơn.
XÁC NHẬN (ĐỒNG Ý) CỦA CƠ SỞ THỰC TẬP Sinh viên
(ký, họ tên)
* Sinh viên đăng ký để nhận giấy giới thiệu liên hệ với BCS lớp hoặc trực tiếp tại Khoa/Viện;
** Sinh viên nộp đơn này (có xác nhận của Cơ sở) cho BCS lớp trước ngày........... để BCS lớp tập hợp đăng ký, nộp Khoa/Viện.
Mẫu đơn xin thực tập - Người đăng: hienlt0418
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu đơn xin thực tập 9 10 816