Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu đơn xin thực tập lại

Được đăng lên bởi baphong
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 9419 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌCCNTT&TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN THỰC TẬP LẠI
Kính gửi: Phòng Đào tạo - Trường Đại học CNTT&TT
Tên em là:.....................................................
Sinh viên lớp:...............................................
Trong đợt thực tập: ……………………em chưa hoàn thành yêu cầu của Khoa.
Em xin phép được thực tập lại: .................................................................................
Với dề tài: ...................................................................................................................
Giáo viên hướng dẫn là:....................................................Bộ môn:..........................
Thời gian thực tập:……………………..Số đơn vị học trình:..................................
Khoa nộp điểm cho phòng Đào tạo vào ngày / /
Em xin hứa sẽ hoàn thành thực tập đúng thời gian và chấp hành đúng các quy định của Khoa.
Thái Nguyên, ngày

tháng

năm 20….

Chữ ký sinh viên

Ý kiến của giáo viên hướng dẫn 1
(ghi rõ lý do và xác nhận cho sinh viên
chuyển GV hướng dẫn cho sinh viên)
Ký và ghi rõ họ tên

Xác nhận của Khoa

Xác nhận của giáo viên hướng dẫn 2

Xác nhận của phòng Đào tạo.

...
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌCCNTT&TT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN XIN THỰC TẬP LẠI
Kính gửi: Phòng Đào tạo - Trường Đại học CNTT&TT
Tên em là:.....................................................
Sinh viên lớp:...............................................
Trong đợt thực tập: ……………………em chưa hoàn thành yêu cầu của Khoa.
Em xin phép được thực tập lại: .................................................................................
Với dề tài:...................................................................................................................
Giáo viên hướng dẫn là:....................................................Bộ môn:..........................
Thời gian thực tập:……………………..Số đơn vị học trình:..................................
Khoa nộp điểm cho phòng Đào tạo vào ngày / /
Em xin ha s hoàn thành thc tp đúng thi gian và chp hành đúng các quy đnh ca Khoa.
Thái Nguyên, ngày tháng năm 20….
Chữ ký sinh viên
Ý kiến của giáo viên hướng dẫn 1 Xác nhận của giáo viên hướng dẫn 2
(ghi rõ lý do và xác nhận cho sinh viên
chuyển GV hướng dẫn cho sinh viên)
Ký và ghi rõ họ tên
Xác nhận của Khoa Xác nhận của phòng Đào tạo.
Mẫu đơn xin thực tập lại - Người đăng: baphong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu đơn xin thực tập lại 9 10 192