Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu đơn xin thực tập tại Sacombank

Được đăng lên bởi baphong
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 18414 lần   |   Lượt tải: 51 lần
BM.QTSVTT-03

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

(Dán ảnh)

ĐƠN XIN THỰC TẬP
Kính gửi: NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
Tôi tên:....................................................................................Ngày sinh:.................... Nam
 Nữ
Nơi sinh:...........................CMND số:......................Ngày cấp:................................Tại..............................
Địa chỉ thường trú:......................................................................................................................................
Địa chỉ liên lạc :..........................................................................................................................................
Điện thoại:........................................Email:.........................................ĐT liên lạc khẩn:............................
Sinh viên trường:.................................................Khoa:.............................................................................
Đề tài thực tập:..........................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Nơi xin thực tập (quận/huyện – tỉnh/thành phố):........................................................................................
Nay tôi làm đơn này với mong muốn được Ngân hàng TMCP Sài Gòn thương Tín (Sacombank) tiếp
nhận bố trí thực tập để hoàn tất chương trình học. Tôi xin cam kết thực hiện các nội dung sau:
1. Chấp hành và thực hiện nghiêm túc chương trình đào tạo, chủ trương thực tập của Sacombank;
2. Tuân thủ tất cả các nội quy, quy định đối với sinh viên thực tập; bảo mật thông tin, an toàn tài sản
của Sacombank;
3. Bồi hoàn các tổn thất, hư hỏng tài sản do bản thân tôi gây ra với Sacombank (nếu có).
Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật những nội dung đã cam kết.
Kính mong Ban lãnh đạo xem xét và tạo điều kiện cho tôi được thực tập tại Sacombank.
…………………, ngày…..tháng…..năm 20……
Sinh viên
(ký, ghi rõ họ tên)

( Dán ảnh 3x4
dùng để làm
thẻ TTV)

(Dán ảnh 3x4
dùng để làm
thẻ TTV)

...
ĐƠN XIN THỰC TẬP
Kính gửi: NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
Tôi tên:....................................................................................Ngày sinh:.................... Nam Nữ
Nơi sinh:...........................CMND số:......................Ngày cấp:................................Tại..............................
Địa chỉ thường trú:......................................................................................................................................
Địa chỉ liên lạc :..........................................................................................................................................
Điện thoại:........................................Email:.........................................ĐT liên lạc khẩn:............................
Sinh viên trường:.................................................Khoa:.............................................................................
Đề tài thực tập:..........................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Nơi xin thực tập (quận/huyện – tỉnh/thành phố):........................................................................................
Nay tôi làm đơn này với mong muốn được Ngân hàng TMCP Sài Gòn thương Tín (Sacombank) tiếp
nhận bố trí thực tập để hoàn tất chương trình học. Tôi xin cam kết thực hiện các nội dung sau:
1. Chấp hành và thực hiện nghiêm túc chương trình đào tạo, chủ trương thực tập của Sacombank;
2. Tuân thủ tất cả c nội quy, quy định đối với sinh viên thực tập; bảo mật thông tin, an toàn tài sản
của Sacombank;
3. Bồi hoàn các tổn thất, hư hỏng tài sản do bản thân tôi gây ra với Sacombank (nếu có).
Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật những nội dung đã cam kết.
Kính mong Ban lãnh đạo xem xét và tạo điều kiện cho tôi được thực tập tại Sacombank.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
…………………, ngày…..tháng…..năm 20……
Sinh viên
(ký, ghi rõ họ tên)
BM.QTSVTT-03
( Dán ảnh 3x4
dùng để làm
thẻ TTV)
(Dán ảnh 3x4
dùng để làm
thẻ TTV)
(Dán ảnh)
Mẫu đơn xin thực tập tại Sacombank - Người đăng: baphong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu đơn xin thực tập tại Sacombank 9 10 302