Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu đơn xin thuyên chuyển công tác

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 260 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------o0o---------

ĐƠN XIN THUYÊN CHUYỂN CÔNG TÁC
Kính gởi : - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh
- Thủ trưởng đơn vị, Trưởng Phòng Giáo dục Quận, Huyện
Họ và tên:.......................................................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:..................................................................................................................
Nơi sinh:.........................................................................................................................................
Hộ khẩu thường trú:.......................................................................................................................
Chỗ ở hiện nay:..............................................................................................................................
Đơn vị công tác:.............................................................................................................................
Văn bằng chuyên môn:..................................................................................................................
Giáo viên môn:...............................................................................................................................
Năm vào ngành:....................................................... Năm bổ nhiệm ngạch:..................................
Chức vụ, công việc đang làm:.......................................................................................................
Nhiệm sở xin chuyển đến:.............................................................................................................
1/..................................................................................................................................
2/..................................................................................................................................
Lý do thuyên chuyển:....................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Ngày.........tháng.........năm 200...
CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------o0o---------
ĐƠN XIN THUYÊN CHUYỂN NG TÁC
Kính gởi : - Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh
- Thủ trưởng đơn vị, Trưởng Phòng Giáo dục Quận, Huyện
Họ tên:.......................................................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:..................................................................................................................
Nơi sinh:.........................................................................................................................................
Hộ khẩu thường trú:.......................................................................................................................
Chỗ hiện nay:..............................................................................................................................
Đơn vị công tác:.............................................................................................................................
Văn bằng chuyên môn:..................................................................................................................
Giáo viên môn:...............................................................................................................................
Năm vào ngành:....................................................... Năm bổ nhiệm ngạch:..................................
Chức vụ, công việc đang làm:.......................................................................................................
Nhiệm sở xin chuyển đến:.............................................................................................................
1/..................................................................................................................................
2/..................................................................................................................................
do thuyên chuyển:....................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Ngày.........tháng.........năm 200…...
Ý kiến của Thủ trưởng đơn vị
tên
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
Mẫu đơn xin thuyên chuyển công tác - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu đơn xin thuyên chuyển công tác 9 10 879