Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu đơn xin trợ cấp xã hội

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 211 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN TRỢ CẤP XÃ HỘI
Kính gửi: UBND huyện …………….
UBND xã ……………
Tên tôi là : Nguyễn T……………
Nơi thường trú : ……………….
Tôi không may bị nhiễm HIV từ chồng. Hiện nay sức khỏe của tôi rất yếu,
không còn khả lao động. Chồng tôi mất năm ……, để lại cho tôi 02 cháu gái
một cháu lên …tuổi và một cháu lên …tuổi .Cháu lên .. tuổi, cháu không may
bị nhiễm HIV, hiện nay cháu bị nhiễm trùng cơ hội, bệnh của cháu rất nặng
cháu đang được điều trị tại bệnh viện nhi TW. Hoàn cảnh của tôi hiện nay vô
cùng khó khăn, tôi không đủ khả năng để nuôi sống bản thân và nuôi các con
của mình, nên ba mẹ con tôi phải sống nhờ vào bố mẹ đẻ của tôi Sau khi chồng
tôi mất, tôi và các con tôi phải về nhà bố mẹ đẻ ở nhờ, và phải sống dựa vào hai
cụ,bố mẹ tôi nay đã già yếu cả hai cụ đều trên 70 tuổi, hoàn cảnh cũng vô cùng
khó khăn, không đủ khả năng chu cấp cho ba mẹ con tôi.Vậy tôi làm đơn này,
Kính đề nghị UBND huyện …………UBND xã ………., căn cứ vào nghị định
67/2007/NĐ-CP ngày13/4/2007 của Chính Phủ về chính sách trợ giúp các đối
tượng bảo trợ xã hội, căn cứ vào thông tư 09/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn
một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính Phủ về
chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội. Xem xét trợ cấp xã hội thường
xuyên hàng tháng cho tôi là: …………. và cho con tôi Cháu lên ….. tuổi bị
nhiễm HIV
Tôi xin trân trọng cám ơn.

……, ngày 08 tháng 9 năm 2008
Người làm đơn

...
CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Độc Lp – T do – Hnh phúc
ĐƠN XIN TR CP XÃ HI
Kính gi: UBND huyn …………….
UBND xã ……………
Tên tôi là : Nguyn T……………
Nơi thường trú : ……………….
Tôi không may b nhim HIV t chng. Hin nay sc khe ca tôi rt yếu,
không còn kh lao động. Chng tôi mt năm ……, để li cho tôi 02 cháu gái
mt cháu lên …tui và mt cháu lên …tui .Cháu lên .. tui, cháu không may
b nhim HIV, hin nay cháu b nhim trùng cơ hi, bnh ca cháu rt nng
cháu đang được điu tr ti bnh vin nhi TW. Hoàn cnh ca tôi hin nay vô
cùng khó khăn, tôi không đủ kh năng để nuôi sng bn thân và nuôi các con
ca mình, nên ba m con tôi phi sng nh vào b m đẻ ca tôi Sau khi chng
tôi mt, tôi và các con tôi phi v nhà b m đẻ nh, và phi sng da vào hai
c,b m tôi nay đã già yếu c hai c đều trên 70 tui, hoàn cnh cũng vô cùng
khó khăn, không đủ kh năng chu cp cho ba m con tôi.Vy tôi làm đơn này,
Kính đề ngh UBND huyn …………UBND xã ………., căn c vào ngh định
67/2007/NĐ-CP ngày13/4/2007 ca Chính Ph v chính sách tr giúp các đối
tượng bo tr xã hi, căn c vào thông tư 09/2007/TT-BLĐTBXH hướng dn
mt s điu ca Ngh định s 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 ca Chính Ph v
chính sách tr giúp các đối tượng bo tr xã hi. Xem xét tr cp xã hi thường
xuyên hàng tháng cho tôi là: …………. và cho con tôi Cháu lên ….. tui b
nhim HIV
Tôi xin trân trng cám ơn. ……, ngày 08 tháng 9 năm 2008
Người làm đơn
Mẫu đơn xin trợ cấp xã hội - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu đơn xin trợ cấp xã hội 9 10 72