Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu đơn xin việc bằng tiếng Anh

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 332 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu đơn xin việc bằng tiếng Anh
Bất luận là nhà tuyển dụng có yêu cầu hay không, thì đi kèm với một loạt các văn bằng, chứng
chỉ, rất nên thêm vào một thư xin việc bằng tiếng Anh. Xin giới thiệu một mẫu thư tham khảo,
nhằm giúp bạn viết một bức thư có nội dung, văn phong và trình bày tốt.
Trước hết, phải tuân thủ nguyên tắc trình bày thư đã quen thuộc với hầu hết người nước ngoài, đó là
thứ tự và căn chỉnh các đoạn. Để tránh rườm rà, hãy thực hiện căn trái toàn bộ nội dung, dùng font
chữ chân phương, chẳng hạn Times New Roman (13 points). Bên trên cùng, ghi địa chỉ liên lạc và
số điện thoại của bạn, sau đó đến ngày viết thư, rồi tên người nhận. Nội dung thư được trình bày
trong diện tích còn lại của trang A4, nên ngắn gọn, rõ ràng.
Văn phong tiếng Anh có đặc thù là đi vào mục đích chính ngay khi mở đầu nội dung. Vì vậy, bạn
nên “đặt tên” thư bằng một dòng in nghiêng, mở đầu bởi từ dẫn Reference, ví dụ: Re: Salesman
post. (Dự tuyển vị trí nhân viên bán hàng). Chú ý, câu này sẽ được sắp xếp ngay sau địa chỉ người
nhận và trước khi bắt đầu trình bày thư.
Tổ chức nội dung thư có nhiều cách khác nhau và còn tuỳ thuộc vào các yếu tố: kiến thức cá nhân
của người viết, yêu cầu của nhà tuyển dụng. Tuy nhiên, để tránh lan man, chỉ nên gói gọn lại trong 3
đoạn, lần lượt nói về nguyên nhân đăng ký thi tuyển, những hiểu biết về chuyên môn của bạn và một
số điểm mạnh cá nhân (thông minh, nhanh nhẹn, sẵn sàng công tác xa...).
Kết thúc thư, hãy khẳng định với nhà tuyển dụng rằng bạn mong muốn được gặp trực tiếp họ trong
một buổi intervew (I am looking forward to an intervew at your office).
Dưới đây là một mẫu khá thông dụng:
Nguyen Van Nam
6 Lang Trung, Dong Da, Ha Noi
Tel: 090-260448
May 10, 2001
ABCD Enterprise
Attn: Human Resources Manager
Re: Salesman post
Dear Sir,
In reply to your advertisement in the Newspaper, I am pleased to enclose my C.V to apply for the
Salesman position of your office in HCMC.
From my C.V, you will see that, I graduated from Foreign Trade University with a good bachelor
degree. I have a good command of Vietnam economic and social situation, and I am confident in
doing business.

At present, I am working for....
In addition, I am active and enthusiastic. I am willing to learn and do what takes to get a job done
well even under pressure or on far mission.
I am looking forward to an interview at your office.
Yours faithfully,

Nguyen Van Nam

Mẫu sơ yếu lý lịch
CURRICULUM VITAE OF
NGUYEN THI THANH
PERSONAL DETAILS
Date of Birth: 19 January 198...
Mu đơn xin vic bng tiếng Anh
Bt lun là nhà tuyn dng có yêu cu hay không, thì đi kèm vi mt lot các văn bng, chng
ch, rt nên thêm vào mt thư xin vic bng tiếng Anh. Xin gii thiu mt mu thư tham kho,
nhm giúp bn viết mt bc thư có ni dung, văn phong và trình bày tt.
Trước hết, phi tuân th nguyên tc trình bày thư đã quen thuc vi hu hết người nước ngoài, đó là
th t và căn chnh các đon. Để tránh rườm rà, hãy thc hin căn trái toàn b ni dung, dùng font
ch chân phương, chng hn Times New Roman (13 points). Bên trên cùng, ghi địa ch liên lc và
s đin thoi ca bn, sau đó đến ngày viết thư, ri tên người nhn. Ni dung thư được trình bày
trong din tích còn li ca trang A4, nên ngn gn, rõ ràng.
Văn phong tiếng Anh có đặc thù là đi vào mc đích chính ngay khi m đầu ni dung. Vì vy, bn
nên “đặt tên” thư bng mt dòng in nghiêng, m đầu bi t dn Reference, ví d: Re: Salesman
post. (D tuyn v trí nhân viên bán hàng). Chú ý, câu này s được sp xếp ngay sau địa ch người
nhn và trước khi bt đầu trình bày thư.
T chc ni dung thư có nhiu cách khác nhau và còn tu thuc vào các yếu t: kiến thc cá nhân
ca người viết, yêu cu ca nhà tuyn dng. Tuy nhiên, để tránh lan man, ch nên gói gn li trong 3
đon, ln lượt nói v nguyên nhân đăng ký thi tuyn, nhng hiu biết v chuyên môn ca bn và mt
s đim mnh cá nhân (thông minh, nhanh nhn, sn sàng công tác xa...).
Kết thúc thư, hãy khng định vi nhà tuyn dng rng bn mong mun đưc gp trc tiếp h trong
mt bui intervew (I am looking forward to an intervew at your office).
Dưới đây là mt mu khá thông dng:
Nguyen Van Nam
6 Lang Trung, Dong Da, Ha Noi
Tel: 090-260448
May 10, 2001
ABCD Enterprise
Attn: Human Resources Manager
Re: Salesman post
Dear Sir,
In reply to your advertisement in the Newspaper, I am pleased to enclose my C.V to apply for the
Salesman position of your office in HCMC.
From my C.V, you will see that, I graduated from Foreign Trade University with a good bachelor
degree. I have a good command of Vietnam economic and social situation, and I am confident in
doing business.
Mẫu đơn xin việc bằng tiếng Anh - Trang 2
Mẫu đơn xin việc bằng tiếng Anh - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Mẫu đơn xin việc bằng tiếng Anh 9 10 583