Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu đơn xin việc (CV)

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1814 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_____________

ĐƠN XIN VIỆC
Kính gởi:........................................................................................................
........................................................................................................................
Tôi tên là:...................................................................................................................
Sinh ngày..........tháng............năm..............tại...........................................................
Giấy chứng minh nhân dân số:..................................................................................
Cấp ngày...........tháng............năm.............. tại..........................................................
Hiện cư ngụ tại:..........................................................................................................
Trình độ văn hóa:.......................................................................................................
Ngoại ngữ: + Anh:.....................................................................................................
+ Pháp:....................................................................................................
Nghề nghiệp chuyên môn:.........................................................................................
....................................................................................................................................
Sức khỏe:...................................................................................................................
Hiện nay chưa có việc làm, tôi làm đơn này xin Nhà nước tuyển dụng và bố trí công việc làm.
Nếu được Nhà nước thâu nhận tôi xin cam đoan thực hiện các công việc được giao và thực hiện các
chủ trương chính sách chế độ nội quy, kỷ luật của cơ quan xí nghiệp.
Kính mong cơ quan xí nghiệp chấp nhận.
........................, ngày.....tháng......năm...........
Kính đơn ký tên

Tham khảo các loại biểu mẫu và mẫu đơn khác tại trang web http://www.kinhdoanh.com/.

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_____________
ĐƠN XIN VIỆC
Kính gởi:........................................................................................................
........................................................................................................................
Tôi tên là:...................................................................................................................
Sinh ngày..........tháng............năm..............tại...........................................................
Giấy chứng minh nhân dân số:..................................................................................
Cấp ngày...........tháng............năm.............. tại..........................................................
Hiện cư ngụ tại:..........................................................................................................
Trình độ văn hóa:.......................................................................................................
Ngoại ngữ: + Anh:.....................................................................................................
+ Pháp:....................................................................................................
Nghề nghiệp chuyên môn:.........................................................................................
....................................................................................................................................
Sức khỏe:...................................................................................................................
Hiện nay chưa có việc làm, tôi làm đơn này xin Nhà nước tuyển dụng và bố trí công việc làm.
Nếu được Nhà nước thâu nhận tôi xin cam đoan thực hiện các công việc được giao và thực hiện các
chủ trương chính sách chế độ nội quy, kỷ luật của cơ quan xí nghiệp.
Kính mong cơ quan xí nghiệp chấp nhận.
........................, ngày.....tháng......năm...........
Kính đơn ký tên
Tham khảo các loại biểu mẫu và mẫu đơn khác tại trang web http://www.kinhdoanh.com/.
Mẫu đơn xin việc (CV) - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu đơn xin việc (CV) 9 10 313