Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu đơn xin xóa án tích

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 287 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------------------------------------------------------

……………………..ngày…. tháng….. năm……..

ĐƠN XIN XÓA ÁN TÍCH
Kính gửi: Tòa án nhân dân …………………….
Tên tôi là: ………………………….sinh năm:………giới tính:……………
Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………
Địa chỉ tạm trú:……………………………………………………………….
Tôi là bị cáo trong vụ án hình sự………………………………………………đã được
Tòa án nhân dân …………………………………………………. Xét xử tại bản án số
………/…… ngày ……….tháng……..năm…….về tội……………..với mức hình
phạt………...
Đến ngày………tháng……năm………. Tôi đã chấp hành xong các quyết định của bản
án.
Tôi đề nghị Tòa án nhân dân…………………………… xem xét xóa án tích cho tôi.
Kèm theo đơn xin xóa án tích là các tài liệu, giấy tờ sau:
1………………
2………………
3……………….

Nhận xét của cơ quan xã, phường, thị
trấn hoặc cơ quan, tổ chức nơi người
làm đơn cư trú hoặc làm việc.

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(ký tên ghi rõ họ tên)

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------------------------------------------------------
……………………..ngày…. tháng….. năm……..
ĐƠN XIN XÓA ÁN TÍCH
Kính gửi: Tòa án nhân dân …………………….
Tên tôi là: ………………………….sinh năm:………giới tính:……………
Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………
Địa chỉ tạm trú:……………………………………………………………….
Tôi là bị cáo trong vụ án hình sự………………………………………………đã được
Tòa án nhân dân …………………………………………………. Xét xử tại bản án số
………/…… ngày ……….tháng……..năm…….về tội……………..với mức hình
phạt………...
Đến ngày………tháng……năm………. Tôi đã chấp hành xong các quyết định của bản
án.
Tôi đề nghị Tòa án nhân dân…………………………… xem xét xóa án tích cho tôi.
Kèm theo đơn xin xóa án tích là các tài liệu, giấy tờ sau:
1………………
2………………
3……………….
Nhận xét của quan xã, phường, thị
trấn hoặc quan, tổ chức nơi người
làm đơn cư trú hoặc làm việc.
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(ký tên ghi rõ họ tên)
Mẫu đơn xin xóa án tích - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu đơn xin xóa án tích 9 10 629