Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu gia hạn hợp đồng

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 207 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Địa danh, ngày … tháng… năm….

PHỤ LỤC GIA HẠN HỢP ĐỒNG
Số.................
-

Căn cứ theo HĐKT số......................đã ký ngày ……., tháng……., năm………

-

Căn cứ nhu cầu thực tế 2 bên................................................................................................

Chúng tôi gồm có:
BÊN THUÊ/MUA/SỬ DỤNG DỊCH VỤ (Bên A):
CÔNG TY:..................................................................................................................................
Đại diên: Ông Nguyễn Văn A
Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ:........................................................................................................................................
Điện thoại:..........................................................................Fax:.................................................
Mã số thuế:.................................................................................................................................
Số tài khoản:...............................................................................................................................
BÊN CHO THUÊ/BÁN/CUNG CẤP DỊCH VỤ (Bên B):
CÔNG TY:..................................................................................................................................
Đại diên: Ông Nguyễn Văn A
Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ:........................................................................................................................................
Điện thoại:..........................................................................Fax:.................................................

Mã số thuế:.................................................................................................................................
Số tài khoản:...............................................................................................................................
Sau khi xem xét, thỏa thuân hai bên đã đi đến thống nhất ký Phụ Lục HĐMB số....... về
gia hạn hợp đồng đã ký số ….., ngày……, tháng……năm………cụ thể như sau:
1. .................................................................................................................................................
2...................................................................................................................................................
3. .....................................................................................................
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc
Địa danh, ngày tháng… năm….
PHỤ LỤC GIA HẠN HỢP ĐỒNG
Số.................
- Căn cứ theo HĐKT số......................đã ký ngày ……., tháng……., năm………
- Căn cứ nhu cầu thực tế 2 bên................................................................................................
Chúng tôi gồm có:
BÊN THUÊ/MUA/SỬ DỤNG DỊCH VỤ (Bên A):
CÔNG TY:..................................................................................................................................
Đại diên: Ông Nguyễn Văn A
Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ:........................................................................................................................................
Điện thoại:..........................................................................Fax:.................................................
số thuế:.................................................................................................................................
Số tài khoản:...............................................................................................................................
BÊN CHO THUÊ/BÁN/CUNG CẤP DỊCH VỤ (Bên B):
CÔNG TY:..................................................................................................................................
Đại diên: Ông Nguyễn Văn A
Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ:........................................................................................................................................
Điện thoại:..........................................................................Fax:.................................................
Mẫu gia hạn hợp đồng - Trang 2
Mẫu gia hạn hợp đồng - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu gia hạn hợp đồng 9 10 349