Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu giấy bán, cho tặng xe

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 233 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY BÁN, CHO, TẶNG XE
Tên chủ xe:................................................................................................................
Nơi thường trú:.........................................................................................................
..................................................................................Số điện thoại...........................
Có chiếc xe...................................... Nhãn hiệu........................................................
Số loại ....................................Loại xe ............................Màu sơn..........................
Số máy............................................................. Số khung.........................................
Đăng ký tại...................................... Biển số đăng ký..............................................
Nay bán, cho, tặng xe này cho..................................................................................
...................................................................................................................................
Nơi thường trú
...................................................................................................................................
......................................................... Số điện thoại....................................................
Đã giao xe và các giấy tờ gồm.................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Đề nghị Công an sang tên.........................................................................................
Làm thủ tục...............................................................................................................
………………, ngày…..tháng….năm…….
Chứng nhận của UBND Phường, Xã
Chủ bán, cho, tặng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Nếu xe cơ quan thì phải ghi rõ chức danh người ký và đóng dấu

DÁN BẢN CHÀ SỐ MÁY SỐ KHUNG

Số...
CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập T do Hạnh phúc
GIẤY BÁN, CHO, TẶNG XE
Tên chủ xe:................................................................................................................
Nơi thường trú:.........................................................................................................
..................................................................................Số điện thoại...........................
chiếc xe...................................... Nhãn hiệu........................................................
Số loại ....................................Loại xe ............................Màu sơn..........................
Số máy............................................................. Số khung.........................................
Đăng tại...................................... Biển số đăng ký..............................................
Nay bán, cho, tặng xe này cho..................................................................................
...................................................................................................................................
Nơi thường trú
...................................................................................................................................
.........................................................Số điện thoại....................................................
Đã giao xe các giấy tờ gồm.................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Đề nghị Công an sang tên.........................................................................................
Làm thủ tục...............................................................................................................
………………, ngày…..tháng….năm…….
Chứng nhận của UBND Phường, Xã Chủ bán, cho, tặng
(Ký, ghi h tên)
Nếu xe quan thì phải ghi chức danh người đóng dấu
DÁN BẢN CHÀ S MÁY S KHUNG
Số máy Số khung
Mẫu giấy bán, cho tặng xe - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu giấy bán, cho tặng xe 9 10 73