Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu giấy biên nhận tiền đặt cọc

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 284 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------o0o--------

GIẤY BIÊN NHẬN TIỀN ĐẶT CỌC
Tên tôi là:...............................................................................................................................................................
Số chứng minh thư:................................... Ngày cấp:.......................................... Nơi cấp:....................................
Địa chỉ:....................................................................................................................................................................
Có bán cho
Ông (Bà):................................................................................................................................................................
Số chứng minh thư:................................... Ngày cấp:.......................................... Nơi cấp:....................................
Địa chỉ:....................................................................................................................................................................
Tài sản bán là:..........................................................................................................................................................
Số lượng:(Bằng chữ:)..............................................................................................................................................
Giá bán:(Bằng chữ:)................................................................................................................................................
Tổng giá trị thanh toán:...........................................................................................................................................
(Bằng chữ:)..............................................................................................................................................................
Ông (Bà):.......................................... đã đặt cọc:.................................(Bằng chữ:) ...............................................
cho Ông (Bà):.............................................................................. để mua................................................................
Ông (Bà): …….. có trách nhiệm hoàn tất mọi thủ tục chuyển nhượng cho Ông (Bà)……………....số tài sản
nêu trên chậm nhất vào ngày
Ông (Bà)……..có trách nhiệm thanh toán số tiền còn lại là:……………….…(Bằng chữ:......................... ) cho
Ông (B...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập T do Hạnh phúc
--------o0o--------
GIẤY BIÊN NHẬN TIỀN ĐẶT CỌC
Tên tôi là:...............................................................................................................................................................
Số chứng minh thư:................................... Ngày cấp:.......................................... Nơi cấp:....................................
Địa chỉ:....................................................................................................................................................................
Có bán cho
Ông (Bà):................................................................................................................................................................
Số chứng minh thư:................................... Ngày cấp:.......................................... Nơi cấp:....................................
Địa chỉ:....................................................................................................................................................................
Tài sản bán là:..........................................................................................................................................................
Số lượng:(Bằng chữ:)..............................................................................................................................................
Giá bán:(Bằng chữ:)................................................................................................................................................
Tổng giá trị thanh toán:...........................................................................................................................................
(Bằng chữ:)..............................................................................................................................................................
Ông (Bà):.......................................... đã đặt cọc:.................................(Bằng chữ:) ...............................................
cho Ông (Bà):..............................................................................để mua................................................................
Ông (Bà): …….. có trách nhiệm hoàn tất mọi thủ tục chuyển nhượng cho Ông (Bà)……………....số tài sản
nêu trên chậm nhất vào ngày
Ông (Bà)……..có trách nhiệm thanh toán số tiền còn lại là:……………….…(Bằng chữ:......................... ) cho
Ông (Bà)………………….. chậm nhất vào...................................................................................................
Trong trường hợp Ông (Bà)………………...không làm thủ tục chuyển nhượng tài sản như đã thoả thuận sẽ
phải hoàn trả lại s tiền đặt cọc trên và chịu trách nhiệm bồi thường cho Ông (Bà)…………….………số tiền
tương đương với số tiền đặt cọc.
Trong trường hợp Ông (Bà)…………….… không mua i sản trên hoặc không thanh toán số tiền còn lại theo
đúng thời gian quy định sẽ bị mất số tiền đặt cọc.
Bên bán đảm bảo số tài sản trên hợp pháp, không tranh chấp, mọi quyền lợi nghĩa vụ phát sinh
từ………………………………………………………..…thuộc về người mua.
Giấy biên nhận được lập thành 02 (hai) bản giá tr pháp như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản. Hai bên
cam kết mua bán theo đúng thoả thuận đã nêu trên. Nếu n nào vi phạm sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm
trước pháp luật.
Địa danh, ngày……tháng……….năm ………..
BÊN MUA BÊN BÁN
Mẫu giấy biên nhận tiền đặt cọc - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu giấy biên nhận tiền đặt cọc 9 10 441