Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu giấy biên nhận tiền

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 285 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------***------

GIẤY BIÊN NHẬN TIỀN
Hôm nay, ngày…..tháng….năm 2010 tại..................................., Chúng tôi gồm:
BÊN GIAO TIỀN (gọi tắt là: BÊN A): Ông/bà:..............................................................................
Số chứng minh thư:.............................Ngày cấp:............................... Nơi cấp:..................................
Địa chỉ:................................................................................................................................................
Hộ khẩu thường trú:............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Chỗ ở hiện tại:.....................................................................................................................................
BÊN NHẬN TIỀN (gọi tắt là: BÊN B): Ông (Bà):..........................................................................
Số chứng minh thư:.............................Ngày cấp:............................... Nơi cấp:..................................
Đại chỉ:................................................................................................................................................
Hộ khẩu thường trú:............................................................................................................................
Chỗ ở hiện tại:.....................................................................................................................................
Căn cứ vào biên bản thỏa thuận về việc phân chia tài sản số:.................................. được
lập ngày…..tháng…..năm 2010 tại........................... Ông/Bà:...............................................
Đã tiến hành bàn giao tổng số tiền là:........................... VNĐ (viết bằng chữ:.................. ).
Kể từ khi Bên A bàn giao đầy đủ số tiền cho Bên B, Bên A có toàn quyền sở hữu số tài
sản được quy định trong biên bản thỏa thuận phân chia tài sản. Bên B cam kết không khiếu kiện,
kiếu nại và tạo mọi điều kiện pháp lý thuận lợi để Bên A tiến hành đăng ký thủ tục chuyển quyền
sở hữ...
CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc
-------***------
GIẤY BIÊN NHẬN TIỀN
Hôm nay, ngày…..tháng….năm 2010 tại..................................., Chúng tôi gồm:
BÊN GIAO TIỀN (gọi tắt là: BÊN A): Ông/bà:..............................................................................
Số chứng minh thư:.............................Ngày cấp:............................... Nơi cấp:..................................
Địa chỉ:................................................................................................................................................
Hộ khẩu thường trú:............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Chỗ hiện tại:.....................................................................................................................................
BÊN NHẬN TIỀN (gọi tắt là: BÊN B): Ông (Bà):..........................................................................
Số chứng minh thư:.............................Ngày cấp:............................... Nơi cấp:..................................
Đại chỉ:................................................................................................................................................
Hộ khẩu thường trú:............................................................................................................................
Chỗ hiện tại:.....................................................................................................................................
Căn cứ vào biên bản thỏa thuận về việc phân chia i sản số:..................................được
lập ngày…..tháng…..năm 2010 tại...........................Ông/Bà:...............................................
Đã tiến hành bàn giao tổng số tiền là:...........................VNĐ (viết bằng chữ:..................).
Kể từ khi Bên A bàn giao đầy đủ số tiền cho Bên B, Bên A toàn quyền sở hữu số tài
sản được quy định trong biên bản thỏa thuận phân chia i sản. Bên B cam kết không khiếu kiện,
kiếu nại tạo mọi điều kiện pháp thuận lợi đ Bên A tiến hành đăng th tục chuyển quyền
sở hữu theo quy định của pháp luật.
Giấy biên nhận đưc lập thành 02 (hai) bản giá trị pháp như nhau, mỗi bên giữ 01
(một) bản. Hai bên cam kết mua bán theo đúng thoả thuận đã nêu trên. Nếu bên nào vi phạm sẽ
hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Nội, ngày………tháng……….năm 2010
BÊN GIAO TIỀN
BÊN NHẬN TIỀN
Mẫu giấy biên nhận tiền - Trang 2
Mẫu giấy biên nhận tiền - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu giấy biên nhận tiền 9 10 683