Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu giấy biên nhận

Được đăng lên bởi Sir Namjacob
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 328 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY CP MÁY TÍNH TIN VIỆT
Đ/c: 23 Lương thế Vinh - Từ liêm –
Thanh Xuân – Hà Nội
Điện thoại: 04.36284241

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM
Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------***----------------

Fax: 04.36284209

GIẤY BIÊN NHẬN
Tên tôi là: NguyÔn Thóy H»ng Chức vụ: Kế toán
Ðịa chỉ: 23 Lương Thế Vinh - Từ Liêm – Thanh Xuân – Hà Nội .
Ðã nhận của : Ông Bùi Ngọc Hân
Ðịa chỉ: Quảng Bình - Quảng Xương – Thanh Hoá
Là: 1(một) bằng tốt nghiệp Trung học chuyên nghiệp, số: A 377814,chuyên
ngành:hỗ trợ phần cứng và mạng.
Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2011
NGƯỜI GIAO

NGƯỜI NHẬN

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên)

...
CÔNG TY CP MÁY TÍNH TIN VIỆT
Đ/c: 23 Lương thế Vinh - Từ liêm
Thanh Xuân – Hà Nội
Điện thoại: 04.36284241
Fax: 04.36284209
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM
Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------***----------------
GIẤY BIÊN NHẬN
Tên tôi là: NguyÔn Thóy H»ng Chức vụ: Kế toán
Ðịa chỉ: 23 Lương Thế Vinh - Từ Liêm – Thanh Xuân – Hà Nội .
Ðã nhận của : Ông Bùi Ngọc Hân
Ðịa chỉ: Quảng Bình - Quảng Xương – Thanh Hoá
Là: 1(một) bằng tốt nghiệp Trung học chuyên nghiệp, số: A 377814,chuyên
ngành:hỗ trợ phần cứng và mạng.
Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2011
NGƯỜI GIAO
(Ký, ghi rõ họ tên)
NGƯỜI NHẬN
(Ký, ghi rõ họ tên)
Mẫu giấy biên nhận - Người đăng: Sir Namjacob
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu giấy biên nhận 9 10 211