Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu giấy cam kết trả nợ

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 460 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MẪU SỐ: 05/TDSV
(Do HSSV lập)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY CAM KẾT TRẢ NỢ
Kính gửi: Viện Đại học Mở hà Nội
Họ và tên học sinh, sinh viên:................................................................................
Ngày sinh:.............................................Giới tính:

Nam

Nữ

CMND số:........................... ngày cấp........................ Nơi cấp:............................ .
Lớp:................................. Khoa ............................. Số thẻ HSSV.........................
Khóa................................................. Loại hình đào tạo:........................................
Hệ đào tạo (Đại học, cao đẳng, ……...…..): ........................................................
Ngày nhập học: ….../.….../……... Ngày ra trường (dự kiến) : .….../....…./……..
Mã trường theo học (mã quy ước trong quy chế tuyển sinh):...............................
Trong thời gian theo học tôi được (gia đình) vay vốn Ngân hàng để chi phí cho
học tập tại trường theo Khế ước (Hợp đồng) vay vốn do ……... ……….........................
cư trú tại thôn (ấp, làng..) …....................... xã (phường)………..................... huyện (thị
xã)......................tỉnh (thành phố) .........................., đứng tên vay vốn tại Ngân hàng
Chính sách xã hội…………................................... cho vay tổng số tiền là:........................
đồng (bằng chữ……………………………………………..…………….)
Tôi xin cam kết trách nhiệm với nhà trường và gia đình:
- Trong thời gian 60 ngày, kể từ ngày được ký hợp đồng lao động, tôi sẽ thông
báo địa chỉ đơn vị công tác cho nhà trường và gia đình, đồng thời tôi có trách nhiệm
cùng gia đình trả nợ số tiền vay Ngân hàng để cho tôi đi học.
- Nếu không thực hiện cam kết trên, thì Ngân hàng, gia đình và Nhà trường có
quyền làm việc với người có trách nhiệm tại đơn vị tôi đang công tác để trừ thu nhập trả
nợ cho ngân hàng nơi gia đình (học sinh, sinh viên) đã vay vốn.
..............., ngày ...... tháng ........ năm 200......
NGƯỜI CAM KẾT
(Ký, ghi rõ họ tên)

...
MẪU SỐ: 05/TDSV
(Do HSSV lập)
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
GIẤY CAM KẾT TRẢ NỢ
Kính gửi: Viện Đại học Mở Nội
Họ tên học sinh, sinh viên:................................................................................
Ngày sinh:.............................................Giới tính: Nam Nữ
CMND số:........................... ngày cấp........................ Nơi cấp:............................ .
Lớp:.................................Khoa ............................. Số thẻ HSSV.........................
Khóa................................................. Loại hình đào tạo:........................................
Hệ đào tạo (Đại học, cao đẳng, ……...…..): ........................................................
Ngày nhập học: ….../.….../……... Ngày ra trường (dự kiến) : .….../....…./……..
trường theo học (mã quy ước trong quy chế tuyển sinh):...............................
Trong thời gian theo học i được (gia đình) vay vốn Ngân hàng để chi phí cho
học tập tại trường theo Khế ước (Hợp đồng) vay vốn do ……... ……….........................
t tại thôn (ấp, làng..) …....................... (phường)………..................... huyện (thị
xã)......................tỉnh (thành phố) .........................., đứng tên vay vốn tại Ngân hàng
Chính sách hội…………................................... cho vay tổng số tiền là:........................
đồng (bằng chữ……………………………………………..…………….)
Tôi xin cam kết trách nhiệm với nhà trường gia đình:
- Trong thời gian 60 ngày, k từ ngày được hợp đồng lao động, tôi sẽ thông
báo địa chỉ đơn vị công tác cho n trường gia đình, đồng thời tôi trách nhiệm
cùng gia đình trả nợ s tiền vay Ngân hàng để cho i đi học.
- Nếu không thực hiện cam kết trên, thì Ngân ng, gia đình N trường
quyền làm việc với người trách nhiệm tại đơn v tôi đang công tác đ trừ thu nhập trả
nợ cho ngân hàng nơi gia đình (học sinh, sinh viên) đã vay vốn.
..............., ngày ...... tháng ........ năm 200......
NGƯỜI CAM KẾT
(Ký, ghi họ tên)
Mẫu giấy cam kết trả nợ - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu giấy cam kết trả nợ 9 10 389