Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu Giấy chứng nhận góp vốn

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 189 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIẤY CHỨNG NHẬN PHẦN VỐN GÓP
Số: ….. -2011/GCN (Lần ….)
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005
của Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: .................. cấp ngày....... tháng ......
năm ....... của Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh ..........................
- Căn cứ tình hình góp vốn thực tế của thành viên.

CHỨNG NHẬN
Thành viên:............................................................................................................................
Địa chỉ:...................................................................................................................................
Giấy CMND/ĐKKD số:................................ do:.................................. cấp ngày:................
Đã góp đủ giá trị phần vốn góp của mình là:.....................................VNĐ (........................
chẵn), (Tỷ lệ vốn góp …………….%)
Hình thức góp vốn:
+ Tiền mặt
+ Tài sản
Thời điểm góp vốn:................................................................................................................
Giấy chứng nhận này được lập thành hai bản gốc, một bản cấp cho thành viên góp vốn,
một bản lưu ở hồ sơ công ty.
......, ngày ....... tháng ....... năm 200......
CÔNG TY ……….......…..

...
GIẤY CHỨNG NHẬN PHẦN VỐN GÓP
Số: ….. -2011/GCN (Lần ….)
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005
của Quốc hội Nước Cộng hoà hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng kinh doanh số: .................. cấp ngày....... tháng ......
năm ....... của Sở Kế Hoạch Đầu tỉnh ..........................
- Căn cứ tình hình góp vốn thực tế của thành viên.
CHỨNG NHẬN
Thành viên:............................................................................................................................
Địa chỉ:...................................................................................................................................
Giấy CMND/ĐKKD số:................................ do:.................................. cấp ngày:................
Đã góp đủ giá trị phần vốn góp của mình là:.....................................VNĐ (........................
chẵn), (Tỷ lệ vốn góp …………….%)
Hình thức góp vốn:
+ Tiền mặt
+ Tài sản
Thời điểm góp vốn:................................................................................................................
Giấy chứng nhận này được lập thành hai bản gốc, một bản cấp cho thành viên góp vốn,
một bản lưu hồ công ty.
......, ngày ....... tháng ....... năm 200......
CÔNG TY ……….......…..
Mẫu Giấy chứng nhận góp vốn - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu Giấy chứng nhận góp vốn 9 10 205