Ktl-icon-tai-lieu

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY SẢN PHẨM PHÂN BÓN

Được đăng lên bởi nguyenthienhoang22111990
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 36 lần   |   Lượt tải: 0 lần
a

TONG cUC TIEU oHUAN Do LUdNG CHAT LUqNG
TRUNG TAM KT THUAT flEU CHUAN DO LUONG CHAT LUqNG 3

0uATt$t8'

GIAY CHUNG NHAN

ffi

36:35-15
(DcMt-2015)
ch&ns nhln sen phem:

Nhen

hiru:

Illlll

PHAN BON V0 CO

cA

*

ilfllI

LoAl: Phan UrC hat duc, ddng bao 50 kg

ouqc sin xu6t qi;

cONG TY cO PHAN PHAN BoN DAU KHiCA MAU
oia chi: L6 D, KcN Phrl&ng

'1,

Dudng NgO QuyAn, Phudng 1, Thanh ph6 ca Mau, Tinh ce Mau

Oia chi sen xuAt Nha mdy O?m Ce Mau - KCN Khi dien 6am Ca Mau, Ap 6, xe Kh6nh An, Huyen U

Minh, Tinh Ca Mau

Pht hqp vri:

Th6ng tu 29 l2O1 4lTl- BCT
vA

ougc

PHEP sU DUNG DAU cR

Phucrng thrinc ch0ng nhAn:

Phuong thrlc 5
(Th6ng tu s6 2812012IrT-BKHCN ngey 12l1a2012 cia B0 Khoa hac ve C6ng nghe)

Giiy chong nhan c6 gi, tri t& ngey

20105/2015 d5n ngay l9ro5r2or8

KT.G6M DOC

lYnnctrr

N

(

{,fr

zt*r5!
. /d

35- 15

r{l

*u

k\$',,ry.6i

NgAy c6p chong nhan: 20^)512015

f

hsttnKythuAtn

u

ch!,n

Do tuons chet

tpns

3

ae

Pat

!.

ouln LfpHdcht

Mkh

g Thanh Son

fol: (u-3) 3ue

1274

Fu

$4-q382e3012

...
a
0uATt$t8'
TONG cUC TIEU oHUAN Do LUdNG CHAT LUqNG
TRUNG TAM KT THUAT flEU CHUAN DO LUONG CHAT
LUqNG 3
GIAY CHUNG
NHAN
36:35-15
(DcMt-2015)
ch&ns
nhln
sen
phem:
PHAN
BON
V0 CO
Nhen hiru:
Illlll cA ilfllI
LoAl: Phan
UrC
hat duc, ddng bao 50 kg
ouqc sin xu6t
qi;
cONG TY cO PHAN PHAN BoN DAU
KHiCA MAU
oia
chi:
L6 D, KcN Phrl&ng
'1,
Dudng NgO
QuyAn,
Phudng 1, Thanh
ph6
ca Mau, Tinh ce
Mau
Oia chi sen xuAt Nha mdy O?m Ce Mau
-
KCN
Khi
dien 6am Ca
Mau, Ap 6, xe Kh6nh
An, Huyen U
Minh,
Tinh
Ca
Mau
Pht
hqp vri:
Th6ng tu 29
l2O1 4lTl- BCT
vA ougc PHEP sU DUNG DAU
cR
Phucrng thrinc ch0ng nhAn:
Phuong thrlc 5
(Th6ng
tu s6 2812012IrT-BKHCN ngey 12l1a2012 cia B0
Khoa hac ve C6ng nghe)
Giiy
chong nhan c6
gi,
tri t& ngey 20105/2015 d5n ngay
l9ro5r2or8
NgAy c6p chong nhan: 20^)512015
(
35-
N
15
zt*r5!
lYnnctrr
.
/d
r{l
*u
k\$',,ry.6i
KT.G6M DOC
g
Thanh Son
f hsttnKythuAtn
u
ch!,n Do tuons chet tpns 3 ae Pat !.
ouln
LfpHdcht Mkh fol:
(u-3)
3ue 1274 Fu
$4-q382e3012
ffi
*
{,fr
MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY SẢN PHẨM PHÂN BÓN - Người đăng: nguyenthienhoang22111990
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY SẢN PHẨM PHÂN BÓN 9 10 204