Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu Giấy chứng nhận phần vốn góp

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 196 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY TNHH.....

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

------------------------

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số .../CN - ...

------------------------

GIẤY CHỨNG NHẬN PHẦN VỐN GÓP
----------o0o----------CÔNG TY TNHH ...................................
Địa chỉ trụ sở chính: ...........
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: .............
Nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư :..........
Ngày cấp:..../..../....
Vốn điều lệ:...................... VNĐ (.............................)
CHỨNG NHẬN
Ông/bà:
Sinh ngày:

................................
.../.../....

Chứng minh nhân dân số:
Ngày cấp:

Quốc tịch: ....................
......................

.../.../...

Nơi cấp: .........................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường
trú:

.............................................................

Chỗ ở hiện
tại:
Phần vốn góp:

.............................................................

..................

Giá trị vốn góp: ..................
Góp vốn bằng: (Tài sản, tiền mặt)
Ngày góp:

..../.../......
......., ngày ....... tháng ....... năm .........
Đại diện theo pháp luật của Công ty
(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên, chức vụ)

...
CÔNG TY TNHH.....
------------------------
Số .../CN - ...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
GIẤY CHỨNG NHẬN PHẦN VỐN GÓP
----------o0o-----------
CÔNG TY TNHH ...................................
Địa chỉ trụ sở chính: ...........
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: .............
Nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư :..........
Ngày cấp:..../..../....
Vốn điều lệ:...................... VNĐ (.............................)
CHỨNG NHẬN
Ông/bà: ................................
Sinh ngày: .../.../.... Quốc tịch: ....................
Chứng minh nhân dân số: ......................
Ngày cấp: .../.../... Nơi cấp: .........................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường
trú: .............................................................
Chỗ ở hiện
tại: .............................................................
Phần vốn góp: ..................
Giá trị vốn góp: ..................
Góp vốn bằng: (Tài sản, tiền mặt)
Ngày góp: ..../.../......
......., ngày ....... tháng ....... năm .........
Đại diện theo pháp luật của Công ty
(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên, chức vụ)
Mẫu Giấy chứng nhận phần vốn góp - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu Giấy chứng nhận phần vốn góp 9 10 88