Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu giấy đề nghị cử đi công tác

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 172 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN
TRƯỜNG ……………..
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------

……….., ngày ……..tháng …năm……

GIẤY ĐỀ NGHỊ CỬ ĐI CÔNG TÁC
Căn cứ theo nhu cầu của đơn vị (Khoa, Phòng, Ban, Trung tâm):
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Chúng tôi quyết định cử: ..................................................................Mã số CB:.........................
Chức vụ:.......................................................................................................................................
Đi công tác tại :............................................................................................................................
Nhiệm vụ :....................................................................................................................................
Từ ngày:........................................................................... đến ngày.............................................
Kinh phí (tự lo hay đề nghị Trường cấp)

:

......................................................................................................................................................
Kính đề nghị Ban Giám hiệu xem xét.
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

PHẦN XÉT DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU
Căn cứ theo đề nghị của đơn vị, Ban Giám hiệu quyết định:
1. Đồng ý/ Không đồng ý cử:...................................................................................................
2. Kinh phí do: (cá nhân và đơn vị lo hay trường cấp):..........................................................
3. Phương tiện di chuyển (theo quy định hay đi máy bay):......................................................
Kính chuyển phòng Tổ chức - Hành chính làm các thủ tục theo quy định.
HIỆU TRƯỞNG

Ghi chú: Đối với cấp từ Phó khoa, phòng, ban trở xuống, việc đi công tác cho đơn vị do Trưởng khoa,
phòng, ban đề nghị. Trưởng khoa, phòng, ban và các cá nhân đi làm nhiệm vụ chung của trường do Ban
Giám hiệu quyết định cử đi.

...
ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN
TRƯỜNG ……………..
----------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc
----------------------
……….., ngày ……..tháng …năm……
GIẤY ĐỀ NGHỊ CỬ ĐI CÔNG TÁC
Căn cứ theo nhu cầu của đơn vị (Khoa, Phòng, Ban, Trung tâm):
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Chúng tôi quyết định cử: ..................................................................Mã số CB:.........................
Chức vụ:.......................................................................................................................................
Đi công tác tại :............................................................................................................................
Nhiệm vụ :....................................................................................................................................
Từ ngày:...........................................................................đến ngày.............................................
Kinh phí (tự lo hay đề nghị Trường cấp) :
......................................................................................................................................................
Kính đề nghị Ban Giám hiệu xem xét.
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
PHẦN XÉT DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU
Căn cứ theo đề nghị của đơn vị, Ban Giám hiệu quyết định:
1. Đồng ý/ Không đồng ý cử:...................................................................................................
2. Kinh phí do: ( nhân đơn vị lo hay trường cấp):..........................................................
3. Phương tiện di chuyển (theo quy định hay đi máy bay):......................................................
Kính chuyển phòng Tổ chức - Hành chính làm các thủ tục theo quy định.
HIỆU TRƯỞNG
Ghi chú: Đối với cấp từ Phó khoa, phòng, ban trở xuống, việc đi công tác cho đơn vị do Trưởng khoa,
phòng, ban đề nghị. Trưởng khoa, phòng, ban các nhân đi làm nhiệm vụ chung của trường do Ban
Giám hiệu quyết định c đi.
Mẫu giấy đề nghị cử đi công tác - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu giấy đề nghị cử đi công tác 9 10 690