Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu giấy đề nghị gia hạn nợ gốc,lãi

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 177 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------------

GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỢ GỐC, LÃI
Kính gửi: CHI NHÁNH NGÂN HÀNG..........................................
Tên người vay:.............................................................................................................................
Nợ vay NH số tiền:.......................................................................................................................
Hợp đồng tín dụng số:....................................................ngày......tháng.......năm........
Đã trả nợ được, số tiền gốc:...........................................số tiền lãi:.............................................
Còn nợ lại.....................................................................................................................................
Hạn phải trả vào ngày......tháng.......năm........
Lý do chậm trả:
- ...................................................................................................................................................
- ...................................................................................................................................................
-....................................................................................................................................................
Đề nghị chi nhánh NH .....gia hạn:
- Số nợ gốc đến ngày......tháng.......năm........
- Số nợ lãi đến ngày......tháng.......năm........
Chúng tôi xin cam kết trả đúng hạn trên.
Người vay
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

PHẦN PHÊ DUYỆT CỦA NGÂN HÀNG
1- Ý kiến của cán bộ tín dụng:
Qua xem xét thực tế và nội dung trình bày trong giấy đề nghị gia hạn nợ của khách hàng, tôi thấy
nguyên nhân khách hàng không trả được nợ là do:
-....................................................................................................................................................
-....................................................................................................................................................
Đề nghị cho gia hạn/Không cho gia hạn:
- Số tiền gốc:....................................................thời hạn:...................tháng; hạn trả cuối cùng vào
ngày......tháng.......năm........
- Số tiền lãi:.....................................................thời hạn:...................tháng; hạn trả cuối cùng vào
ngày......tháng.......năm........
CÁN BỘ TÍN DỤNG
(Ký, ghi rõ họ tên)
2- Ý kiến của...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------------
GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỢ GỐC, LÃI
Kính gửi: CHI NHÁNH NGÂN HÀNG..........................................
Tên người vay:.............................................................................................................................
Nợ vay NH số tiền:.......................................................................................................................
Hợp đồng tín dụng số:....................................................ngày......tháng.......năm........
Đã trả nợ được, số tiền gốc:...........................................số tiền lãi:.............................................
Còn nợ lại.....................................................................................................................................
Hạn phải trả vào ngày......tháng.......năm........
Lý do chậm trả:
- ...................................................................................................................................................
- ...................................................................................................................................................
-....................................................................................................................................................
Đề nghị chi nhánh NH .....gia hạn:
- Số nợ gốc đến ngày......tháng.......năm........
- Số nợ lãi đến ngày......tháng.......năm........
Chúng tôi xin cam kết trả đúng hạn trên.
Người vay
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
Mẫu giấy đề nghị gia hạn nợ gốc,lãi - Trang 2
Mẫu giấy đề nghị gia hạn nợ gốc,lãi - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu giấy đề nghị gia hạn nợ gốc,lãi 9 10 975