Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu giấy đề nghị tạm ứng

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 106 lần   |   Lượt tải: 0 lần
.....................................
ĐƠN VỊ:……………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------***-------

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG
Kính gửi : CÔNG TY...............................................................................
Họ và tên:................................................................. MSCB:.................................................
Đơn vị/bộ phận:.....................................................................................................................
Chức danh:.............................................................................................................................
Đề nghị tạm ứng số tiền:........................................................................................................
Viết bằng chữ:........................................................................................................................
Lý do tạm ứng:.......................................................................................................................
Thời hạn thanh toán:..............................................................................................................
Thủ trưởng đơn vị

Chủ nhiệm đề tài/dự án

Người tạm ứng

PHẦN KIỂM SOÁT VÀ CHẤP NHẬN:
Số tiền:...................................................................................................................................
Viết bằng chữ:........................................................................................................................
Theo phiếu hạch toán số:.................................. của ngân hàng ngày....................................
Phụ trách kế toán

TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP

...
..................................... CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐƠN VỊ:…………….. Độc lập - T do - Hạnh phúc
-------***-------
GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG
Kính gửi : CÔNG TY...............................................................................
Họ tên:.................................................................MSCB:.................................................
Đơn vị/bộ phận:.....................................................................................................................
Chức danh:.............................................................................................................................
Đề nghị tạm ứng s tiền:........................................................................................................
Viết bằng chữ:........................................................................................................................
do tạm ứng:.......................................................................................................................
Thời hạn thanh toán:..............................................................................................................
Thủ trưởng đơn vị Chủ nhiệm đề tài/dự án Người tạm ứng
PHẦN KIỂM SOÁT CHẤP NHẬN:
Số tiền:...................................................................................................................................
Viết bằng chữ:........................................................................................................................
Theo phiếu hạch toán số:.................................. của ngân hàng ngày....................................
Phụ trách kế toán TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP
Mẫu giấy đề nghị tạm ứng - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu giấy đề nghị tạm ứng 9 10 195