Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu giấy đề nghị thay đổi địa điểm chi nhánh công ty chứng khoán

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 201 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
....., ngày...... tháng...... năm ......

GIẤY ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP (ĐÓNG CỬA), THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM CHI
NHÁNH/PHÒNG GIAO DỊCH/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA CÔNG TY
CHỨNG KHOÁN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Chúng tôi là:
- Công ty chứng khoán (tên đầy đủ của công ty ghi bằng chữ in hoa)
- Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số:...... do Ủy ban Chứng
khoán Nhà nước cấp ngày ... tháng ... năm ...
- Địa chỉ trụ sở chính:
- Điện thoại: ....
Fax:...
Đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty được thành lập (đóng cửa),
thay đổi địa điểm chi nhánh/phòng giao dịch/văn phòng đại diện như sau:
Trường hợp thành lập (đóng cửa) chi nhánh/phòng giao dịch/văn phòng đại diện
- Tên chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện:.....
- Địa chỉ đặt chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện: ..........
- Điện thoại: ....
Fax:...
- Nội dung, phạm vi hoạt động theo ủy quyền:........................
Trường hợp thay đổi địa điểm chi nhánh/phòng giao dịch/văn phòng đại diện
-

Địa điểm cũ:..............
Số điện thoại:.................
Địa điểm mới:..............
Số điện thoại:.................

Fax:....................
Fax:....................

Lý do thành lập (đóng cửa), thay đổi địa điểm chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại
diện ............
Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của nội dung
Giấy đề nghị và hồ sơ kèm theo.
Hồ sơ kèm theo:
(Liệt kê đầy đủ)

(Tổng) Giám đốc
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
....., ngày...... tháng...... năm ......
GIẤY ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP (ĐÓNG CỬA), THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM CHI
NHÁNH/PHÒNG GIAO DỊCH/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA CÔNG TY
CHỨNG KHOÁN
Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Chúng tôi là:
- Công ty chứng khoán (tên đầy đủ của công ty ghi bằng chữ in hoa)
- Giấy phép thành lập hoạt động công ty chứng khoán số:...... do Ủy ban Chứng
khoán Nhà nước cấp ngày ... tháng ... năm ...
- Địa chỉ trụ sở chính:
- Điện thoại: .... Fax:...
Đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty được thành lập (đóng cửa),
thay đổi địa điểm chi nhánh/phòng giao dịch/văn phòng đại diện như sau:
Trường hợp thành lập (đóng cửa) chi nhánh/phòng giao dịch/văn phòng đại diện
- Tên chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện:.....
- Địa chỉ đặt chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện: ..........
- Điện thoại: .... Fax:...
- Nội dung, phạm vi hoạt động theo ủy quyền:........................
Trường hợp thay đổi địa điểm chi nhánh/phòng giao dịch/văn phòng đại diện
- Địa điểm cũ:..............
Số điện thoại:................. Fax:....................
- Địa điểm mới:..............
Số điện thoại:................. Fax:....................
do thành lập (đóng cửa), thay đổi địa điểm chi nhánh, phòng giao dịch,n phòng đại
diện ............
Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chínhc của nội dung
Giấy đề nghị và hồ sơ kèm theo.
Hồ sơ kèm theo: (Tổng) Giám đốc
(Liệt kê đầy đủ) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
Mẫu giấy đề nghị thay đổi địa điểm chi nhánh công ty chứng khoán - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu giấy đề nghị thay đổi địa điểm chi nhánh công ty chứng khoán 9 10 328