Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu giấy đi đường

Được đăng lên bởi Ky Pham
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 553 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UBND HUYỆN BẮC TRÀ MY

PHÒNG GD & ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mẫu số: C06-II
(Ban hành kèm theo QĐ
số 19/2006/QĐ- BTC
ngày 30/3/2006 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính)

GIẤY ĐI ĐƯỜNG
Cấp cho:
Ông Nguyễn Thanh Tùng
Chức vụ:
Trưởng phong, thành viên BQL dự án VNEN tỉnh Quảng Nam
Được cử đi công tác tại:
Tam Kỳ - Quảng Nam
Theo công lệnh (hoặc giấy giới thiệu) số.................ngày......tháng.........năm 2014
Từ ngày…….. tháng … .....năm 2014 đến ngày ...........tháng.............năm 2014
Ngày........ tháng......năm 2014
KT. Thủ trưởng đơn vị
Tiền ứng trước:
Lương
:...................đ
Công tác phí
:...................đ
Cộng
:...................đ
Nơi đi
Ngày
Phương
Số ngày Lý do lưu Chứng nhận của cơ quan nơi công
Nơi đến
tiện sử
công tác
trú
tác
dụng
(ký tên, đóng dấu)
A
1
2
3
4
B
Nơi đi:
..........................
Nơi đến:
..........................
Nơi đi:
..........................
Nơi đến:
..........................
- Vé người:.........................vé x........................đ = .....................................đ
- Vé cước:...........................vé x........................đ = .....................................đ
- Phòng nghĩ:.......................vé x........................đ = .....................................đ
1. Phụ cấp đi đường: cộng.................................đ
2. Phụ cấp lưu trú...............................................đ
Tổng cộng ngày công tác...................................
Ngày......tháng.........năm 20....
Duyệt
Duyệt
Thời gian lưu trú được hưởng phụ cấp
Số tiền được thanh toán..........
.......................ngày
Người đi công tác

Thủ trưởng

Kế toán trưởng

...
UBND HUYỆN BẮC TRÀ MY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Mẫu số: C06-II
PHÒNG GD & ĐT
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc (Ban hành kèm theo QĐ
số 19/2006/QĐ- BTC
ngày 30/3/2006 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính)
GIẤY ĐI ĐƯỜNG
Cấp cho: Ông Nguyễn Thanh Tùng
Chức vụ: Trưởng phong, thành viên BQL dự án VNEN tỉnh Quảng Nam
Được cử đi công tác tại: Tam Kỳ - Quảng Nam
Theo công lệnh (hoặc giấy giới thiệu) số.................ngày......tháng.........năm 2014
Từ ngày…….. tháng … .....năm 2014 đến ngày ...........tháng.............năm 2014
Ngày........ tháng......năm 2014
KT. Thủ trưởng đơn vị
Tiền ứng trước:
Lương :...................đ
Công tác phí :...................đ
Cộng :...................đ
Nơi đi
Nơi đến
Ngày Phương
tiện sử
dụng
Số ngày
công tác
Lý do lưu
trú
Chứng nhận của cơ quan nơi công
tác
(ký tên, đóng dấu)
A 1 2 3 4 B
Nơi đi:
..........................
Nơi đến:
..........................
Nơi đi:
..........................
Nơi đến:
..........................
- Vé người:.........................vé x........................đ = .....................................đ
- Vé cước:...........................vé x........................đ = .....................................đ
- Phòng nghĩ:.......................vé x........................đ = .....................................đ
1. Phụ cấp đi đường: cộng.................................đ
2. Phụ cấp lưu trú...............................................đ
Tổng cộng ngày công tác...................................
Ngày......tháng.........năm 20....
Duyệt Duyệt
Thời gian lưu trú được hưởng phụ cấp Số tiền được thanh toán..........
.......................ngày
Người đi công tác Thủ trưởng Kế toán trưởng
Mẫu giấy đi đường - Người đăng: Ky Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu giấy đi đường 9 10 462