Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu giấy giới thiệu

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 219 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY GIỚI THIỆU
Kính gửi: Công an quận ............................................

ĐẠI HỌC HÀ NỘI
Trân trọng giới thiệu
Anh (chị)..................................................................................................................................
Ngày sinh:...............................................Giới tính:

Nam

Nữ

CMND số:.............................. Ngày cấp:................................Nơi cấp:..................................
Hiện là sinh viên năm lớp:..........................................Khoa: .................................................
Khóa học:................................................................ Hệ đào tạo:..............................................
Đến liên hệ: tại Công an Quận........................................................để làm thủ tục đăng ký
xe ....................................................................................................
Rất mong sự giúp đỡ của: Quí Công an Quận........................................................................
để sinh viên: ...............................................hoàn thành nhiệm vụ.
Hà Nội, ngày ....... tháng ......... năm 20 ....
Nơi nhận:

T.L HIỆU TRƯỞNG

Ghi chú: Giấy giới thiệu này có giá trị 01 tháng kể từ ngày cấp.

...
BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐẠI HỌC NỘI
GIẤY GIỚI THIỆU
Kính gửi: Công an quận ............................................
ĐẠI HỌC NỘI
Trân trọng giới thiệu
Anh (chị)..................................................................................................................................
Ngày sinh:...............................................Giới tính: Nam Nữ
CMND số:.............................. Ngày cấp:................................Nơi cấp:..................................
Hiện sinh viên năm lớp:..........................................Khoa: .................................................
Khóa học:................................................................Hệ đào tạo:..............................................
Đến liên hệ: tại Công an Quận........................................................để làm thủ tục đăng ký
xe ....................................................................................................
Rất mong sự giúp đỡ của: Quí ng an Quận........................................................................
để sinh viên: ...............................................hoàn thành nhiệm vụ.
Nội, ngày ....... tháng ......... năm 20 ....
Nơi nhận: T.L HIỆU TRƯỞNG
Mẫu giấy giới thiệu - Trang 2
Mẫu giấy giới thiệu - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu giấy giới thiệu 9 10 533