Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu Giấy giới thiệu chuyển trường

Được đăng lên bởi pnta
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 2226 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
§¬n xin chuyÓn trêng
KÝnh göi :

- HiÖu trëng trêng THPT …………….
- Gi¸m ®èc Trung T©m GDTX …………

Tªn em lµ:
………………………….
Sinh ngµy 20 th¸ng 02 n¨m 1997
N¬i sinh: ……………………………………..
HiÖn ®ang häc líp: 11A4 trêng THPT ……………….
Nay xin chuyÓn vµo líp: 11 ….. Trung T©m GDTX …………………
Lý do xin chuyÓn trêng:
T¹o ®iÒu kiÖn tèt cho viÖc häc rËp
KÝnh mong ®îc sù gióp ®ì vµ t¹o ®iÒu kiÖn cña hai nhµ trêng!
…………., ngµy ….. th¸ng …. n¨m 2013
Ngêi lµm ®¬n

ý kiÕn cña Trung T©m GDTX …………

ý kiÕn cña trêng THPT ……………….

§ång ý tiÕp nhËn em: ...........................
cã ®Çy ®ñ hå s¬ hîp lÖ.

§ång ý cho em ……………….. chuyÓn khi
trêng theo nguyÖn väng.

…….., ngµy..... th¸ng .... n¨m 2013
Gi¸m ®èc

………, ngµy

th¸ng n¨m 2013
HiÖu trëng

1

Së gi¸o dôc vµ §µo t¹o…………

Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

TRêng THPT ……….

Sè :

/THNL
……….., ngµy ….. th¸ng .… n¨m 2012

GiÊy giíi thiÖu chuyÓn trêng
KÝnh göi :

HiÖu trëng trêng THPT …………………

Trêng THPT .............................tr©n träng giíi thiÖu
Hä vµ tªn :..............................................................................
Ngµy sinh:.................................................................................
N¬i sinh :..................................................................................
HiÖn ®ang häc líp ……….. Trêng THPT ………., huyÖn ………., tØnh …………. ®îc chuyÓn ®Õn quý trêng ®Ó häc tËp theo nguyÖn väng vµ ®îc ý kiÕn ®ång ý tiÕp nhËn cña
quý trêng ngµy th¸ng n¨m 2012.
KÝnh mong quý trêng gióp ®ì vµ t¹o ®iÒu kiÖn!
Hå s¬ kÌm theo

HiÖu trëng

…………………………………………..
……………………………………………..

…………………………………………..
……………………………………………..

…………………………………………..
……………………………………………..

2

Së gi¸o dôc & §µo t¹o
TRêng THPT .............................

Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

B¶n sao kÕt qu¶ häc tËp
Hä vµ tªn:................................................................. Líp .........................
Ngµy sinh:......................................................................................................
N¬i sinh :......................................................................................................
V¨nTV

Sö

§Þa

GDCD

To¸n

Lý

Hãa

Sinh

KÜ

KÕt qu¶ xÕp lo¹i

Häc lùc

H¹nh kiÓm

Ngäc LÆc, ngµy th¸ng n¨m 20.....
20.....
Gi¸o viªn chñ nhiÖm

TD

QP

NN

§BQ

Sè ngµy nghØ

Cã phÐp

Kh«ng phÐp

..................., ngµy

Tæng céng

th¸ng n¨m

HiÖu trëng

3

Së gi¸o dôc & ...
Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
§¬n xin chuyÓn trêng
KÝnh göi : - HiÖu trëng trêng THPT …………….
- Gi¸m ®èc Trung T©m GDTX …………
Tªn em lµ: ………………………….
Sinh ngµy 20 th¸ng 02 n¨m 1997
N¬i sinh: ……………………………………..
HiÖn ®ang häc líp: 11A4 trêng THPT ……………….
Nay xin chuyÓn vµo líp: 11 ….. Trung T©m GDTX …………………
Lý do xin chuyÓn trêng:
T¹o ®iÒu kiÖn tèt cho viÖc häc rËp
KÝnh mong ®îc sù gióp ®ì vµ t¹o ®iÒu kiÖn cña hai nhµ trêng!
…………., ngµy .. th¸ng . n¨m 2013
Ngêi lµm ®¬n
ý kiÕn cña Trung T©m GDTX ………… ý kiÕn cña trêng THPT ……………….
§ång ý tiÕp nhËn em: ........................... §ång ý cho em ……………….. chuyÓn khi
cã ®Çy ®ñ hå s¬ hîp lÖ. trêng theo nguyÖn väng.
…….., ngµy..... th¸ng .... n¨m 2013 ………, ngµy th¸ng n¨m 2013
Gi¸m ®èc HiÖu trëng
1
Mẫu Giấy giới thiệu chuyển trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mẫu Giấy giới thiệu chuyển trường - Người đăng: pnta
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Mẫu Giấy giới thiệu chuyển trường 9 10 742