Ktl-icon-tai-lieu

mẫu giấy giới thiệu

Được đăng lên bởi Truong Congthanh
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 448 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY CP GIAO THƯƠNG
QUẢNG XƯA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:............/GGT/2015

Quảng Nam, ngày .... tháng .... năm 2015

GIẤY GIỚI THIỆU
Kính gửi: PHÒNG CẢNH SÁT PCCC VÀ CNCH - CÔNG AN TỈNH QUẢNG
NAM
Trân trọng giới thiệu: TRƯƠNG CÔNG THÀNH
Chức vụ: Nhân viên Hành chánh Tổ chức
Được cử đến: Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh Quảng Nam
Để: Nộp hồ sơ thẩm duyệt thiết kế kỹ thuật thi công hạng mục hệ thống phòng
cháy chữa cháy và chống sét cho công trình “Nhà máy sản xuất viên nén gỗ
năng lượng ” thuộc Công ty Cổ phần Giao thương Quảng Xưa, địa điểm tại cụm
CN Nam An Sơn, Quế Thọ, Hiệp Đức, Quảng Nam.
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Giao thương Quảng Xưa
Vậy Công ty chúng tôi kính đề nghị Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công
an tỉnh Quảng Nam giúp đỡ, tạo điều kiện cho anh Trương Công Thành hoàn
thành nhiệm vụ.
Rất mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Quý cơ quan!

CÔNG TY CP GIAO THƯƠNG QUẢNG XƯA
GIÁM ĐỐC:
Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP

...
CÔNG TY CP GIAO THƯƠNG
QUẢNG XƯA
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:............/GGT/2015
Quảng Nam, ngày .... tháng .... năm 2015
GIẤY GIỚI THIỆU
Kính gửi: PHÒNG CẢNH SÁT PCCC VÀ CNCH - CÔNG AN TỈNH QUẢNG
NAM
Trân trọng giới thiệu: TRƯƠNG CÔNG THÀNH
Chức vụ: Nhân viên Hành chánh Tổ chức
Được cử đến: Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh Quảng Nam
Để: Nộp hồ sơ thẩm duyệt thiết kế kỹ thuật thi công hạng mục hệ thống phòng
cháy chữa cháy chống sét cho công trình “Nh máy sản xuất viên nén gỗ
năng lượng thuộc Công ty Cổ phần Giao thương Quảng Xưa, địa điểm tại cụm
CN Nam An Sơn, Quế Thọ, Hiệp Đức, Quảng Nam.
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Giao thương Quảng Xưa
Vậy Công ty chúng tôi kính đề nghị Phòng Cảnht PCCC CNCH - Công
an tỉnh Quảng Nam giúp đỡ, tạo điều kiện cho anh Trương Công Thành hoàn
thành nhiệm vụ.
Rất mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Quý cơ quan!
CÔNG TY CP GIAO THƯƠNG QUẢNG XƯA
GIÁM ĐỐC:
Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP
mẫu giấy giới thiệu - Người đăng: Truong Congthanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
mẫu giấy giới thiệu 9 10 397