Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu giấy kế hoạch tuần

Được đăng lên bởi kimphuongdhtn
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 328 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Tuaàn : ……
Thöù /
Ngaøy

Töø ngaøy ……….. / ………. / 201 … Ñeán ngaøy……….. / ………. / 201 …
NOÄI DUNG - THÔØI GIAN COÂNG VIEÄC CAÀN LAØM

Ñieàu chænh, boå xung

2
…… / …… / ……

3
…… / …… / ……

4
…… / …… / ……

5
…… / …… / ……

6
…… / …… / ……

7
…… / …… / ……

Nhöõng
vieäc caàn
löu yù
Tuaàn : ……

Töø ngaøy ……….. / ………. / 201 … Ñeán ngaøy……….. / ………. / 201 …

Thöù /
Ngaøy

2
…… / …… / ……

3
…… / …… / ……

4
…… / …… / ……

5
…… / …… / ……

6
…… / …… / ……

7
…… / …… / ……

Nhöõng
vieäc caàn
löu yù

NOÄI DUNG - THÔØI GIAN COÂNG VIEÄC CAÀN LAØM

Ñieàu chænh, boå xung

...
Tuaàn : …… Töø ngaøy ……….. / ………. / 201 … Ñeán ngaøy……….. / ………. / 201 …
Thöù /
Ngaøy
NOÄI DUNG - THÔØI GIAN COÂNG VIEÄC CAÀN LAØM
Ñieàu chænh, boå xung
2
…… / …… / ……
3
…… / …… / ……
4
…… / …… / ……
5
…… / …… / ……
6
…… / …… / ……
7
…… / …… / ……
Nhöõng
vieäc caàn
löu yù
Tuaàn : …… Töø ngaøy ……….. / ………. / 201 … Ñeán ngaøy……….. / ………. / 201 …
Mẫu giấy kế hoạch tuần - Trang 2
Mẫu giấy kế hoạch tuần - Người đăng: kimphuongdhtn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu giấy kế hoạch tuần 9 10 786