Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu giấy mời họp

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 345 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1)
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)
------Số:
/GM- … (3)….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------….(4)…. , ngày…..tháng…..năm 20….

GIẤY MỜI HỌP
………….. (5)………………
........................................................(2)...................................trân trọng kính mời:
Ông (bà):........................................................................ (6) ĐT:...........................................................
Địa chỉ:...................................................................................................................................................
Tới dự:............................................................................(7)...................................................................
................................................................................................................................................................
Thời gian:...............................................................................................................................................
Địa điểm:................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
Nơi nhận:
- …………;
- ……………;
- Lưu: VT, …. (8) A.xx (9)

(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:
(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).
(2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành giấy mời.
(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành giấy mời.
(4) Địa danh
(5) Trích yếu nội dung cuộc họp.
(6) Tên cơ quan, tổ chức hoặc họ và tên, chức vụ, đơn vị công tác của người được mời.
(7) Tên (nội dung) của cuộc họp, hội thảo, hội nghị v.v…
(8) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).
(9) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

...
TÊN QUAN, TC CHỦ QUẢN (1)
TÊN QUAN, TỔ CHỨC (2)
-------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc
--------------
Số: /GM- (3)…. ….(4)…. , ngày…..tháng…..năm 20….
GIẤY MỜI HỌP
………….. (5)………………
........................................................(2)...................................trân trọng kính mời:
Ông (bà):........................................................................(6) ĐT:...........................................................
Địa chỉ:...................................................................................................................................................
Tới dự:............................................................................(7)...................................................................
................................................................................................................................................................
Thời gian:...............................................................................................................................................
Địa điểm:................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Nơi nhận:
- …………;
- ……………;
- Lưu: VT, …. (8) A.xx (9)
QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI
(Chữ ký, dấu)
Họ tên
Ghi chú:
(1) Tên quan, t chức chủ quản trực tiếp (nếu có).
(2) Tên quan, t chức ban hành giấy mời.
(3) Chữ viết tắt tên quan, tổ chức ban hành giấy mời.
(4) Địa danh
(5) Trích yếu nội dung cuộc họp.
(6) Tên quan, t chức hoặc họ và tên, chức vụ, đơn vị công tác của người được mời.
(7) Tên (nội dung) của cuộc họp, hội thảo, hội nghị v.v…
(8) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).
(9) hiệu người đánh máy, nhân bản số lượng bản phát hành (nếu cần).
Mẫu giấy mời họp - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu giấy mời họp 9 10 447