Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu giấy mời họp phụ huynh

Được đăng lên bởi datnv90
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1843 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phßng gi¸o dôc V¨n Giang
Trêng tiÓu häc MÔ Së
-----------

Sè: 01/ GM

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
----------------MÔ Së, ngµy 15 th¸ng 1 n¨m 2010

GiÊy mêi

Së

Knh göi: Phô huynh häc sinh em..................................................
Chóng t«i xin tr©n träng kÝnh mêi «ng ( Bµ)
Tíi dù buæi häp phô huynh häc sinh
Thêi gian vµo håi 14giê ngµy 16 th¸ng 1 n¨m 2010.
T¹i ®Þa ®iÓm líp 3B - phßng 8 – TÇng 2 - Nhµ 3 tÇng – Trêng tiÓu häc MÔ
KÝnh mong «ng (bµ) ®Õn ®óng giê ®Ó buæi häp ®¹t kÕt qu¶ tèt !
Gi¸o viªn chñ nhiÖm

Vò Hång Giang

Phßng gi¸o dôc V¨n Giang
Trêng tiÓu häc MÔ Së
-----------

Sè: 01/ GM

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
----------------MÔ Së, ngµy 15 th¸ng 1 n¨m 2010

GiÊy mêi

Së

Knh göi: Phô huynh häc sinh em..................................................
Chóng t«i xin tr©n träng kÝnh mêi «ng ( Bµ)
Tíi dù buæi häp phô huynh häc sinh
Thêi gian vµo håi 14giê ngµy 16 th¸ng 1 n¨m 2010.
T¹i ®Þa ®iÓm líp 3B - phßng 8 – TÇng 2 - Nhµ 3 tÇng – Trêng tiÓu häc MÔ
KÝnh mong «ng (bµ) ®Õn ®óng giê ®Ó buæi häp ®¹t kÕt qu¶ tèt !
Gi¸o viªn chñ nhiÖm

Vò Hång Giang

...
Phßng gi¸o dôc V¨n Giang
Trêng tiÓu häc MÔ Së
-----------
Sè: 01/ GM
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
-----------------
MÔ Së, ngµy 15 th¸ng 1 n¨m 2010
GiÊy mêi
Knh göi: Phô huynh häc sinh em..................................................
Chóng t«i xin tr©n träng kÝnh mêi «ng ( Bµ)
Tíi dù buæi häp phô huynh häc sinh
Thêi gian vµo håi 14giê ngµy 16 th¸ng 1 n¨m 2010.
T¹i ®Þa ®iÓm líp 3B - phßng 8 – TÇng 2 - Nhµ 3 tÇng – Trêng tiÓu häc MÔ
KÝnh mong «ng (bµ) ®Õn ®óng giê ®Ó buæi häp ®¹t kÕt qu¶ tèt !
Gi¸o viªn chñ nhiÖm
Vò Hång Giang
Phßng gi¸o dôc V¨n Giang
Trêng tiÓu häc MÔ Së
-----------
Sè: 01/ GM
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
-----------------
MÔ Së, ngµy 15 th¸ng 1 n¨m 2010
GiÊy mêi
Knh göi: Phô huynh häc sinh em..................................................
Chóng t«i xin tr©n träng kÝnh mêi «ng ( Bµ)
Tíi dù buæi häp phô huynh häc sinh
Thêi gian vµo håi 14giê ngµy 16 th¸ng 1 n¨m 2010.
T¹i ®Þa ®iÓm líp 3B - phßng 8 – TÇng 2 - Nhµ 3 tÇng – Trêng tiÓu häc MÔ
KÝnh mong «ng (bµ) ®Õn ®óng giê ®Ó buæi häp ®¹t kÕt qu¶ tèt !
Gi¸o viªn chñ nhiÖm
Vò Hång Giang
Mẫu giấy mời họp phụ huynh - Người đăng: datnv90
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu giấy mời họp phụ huynh 9 10 975