Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu giấy mời

Được đăng lên bởi nguyenxuancanhhr
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 371 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
BAN TUYÊN GIÁO
HỘI ĐỒNG LÝ LUẬN, PHÊ BÌNH
VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT
*
Số -GM/HĐ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2015

GIẤY MỜI
Kính gửi:

……………………………………………………………
…………………………………………………………….

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2015, được sự đồng ý của Thường trực Ban Bí
thư, Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ
thuật Trung ương tổ chức “Hội nghị những người trẻ viết về lý luận, phê bình văn học,
nghệ thuật” khu vực phía Bắc dành cho các đại biểu từ Hà Tĩnh trở ra. Thường trực Hội

đồng trân trọng kính mời Đồng chí tới dự và phát biểu ý kiến tại Hội nghị.
* Thời gian: 8h ngày 05 tháng 8 năm 2015 (Thứ hai).
* Địa điểm: Hội trường Tầng 4, Số 7 Nguyễn Cảnh Chân – Ba Đình – Hà Nội.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Chủ tịch HĐ (để báo cáo);
- Lưu VPHĐ.

K/T CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

PGS. TS Đào Duy Quát

...
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
BAN TUYÊN GIÁO
HỘI ĐỒNG LÝ LUẬN, PHÊ BÌNH
VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT
*
Số -GM/HĐ
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2015
GIẤY MỜI
Kính gửi: ……………………………………………………………
…………………………………………………………….
Thực hiện kế hoạch công tác năm 2015, được sự đồng ý của Thường trực Ban
thư, Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng luận, phê bình văn học, nghệ
thuật Trung ương tổ chức “Hội nghị những người trẻ viết về lý luận, phê bình văn học,
nghệ thuật” khu vực phía Bắc dành cho các đại biểu từ Hà Tĩnh trở ra. Thường trực Hội
đồng trân trọng kính mời Đồng chí tới dự và phát biểu ý kiến tại Hội nghị.
* Thời gian: 8h ngày 05 tháng 8 năm 2015 (Thứ hai).
* Địa điểm: Hội trường Tầng 4, Số 7 Nguyễn Cảnh Chân – Ba Đình – Hà Nội.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Chủ tịch HĐ (để báo cáo);
- Lưu VPHĐ.
K/T CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
PGS. TS Đào Duy Quát
Mẫu giấy mời - Người đăng: nguyenxuancanhhr
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu giấy mời 9 10 192