Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu giấy nhận giữ di chúc

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 218 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP. ....., ngày..... tháng...... năm........

SỞ TƯ PHÁP
THÀNH PHỐ.....
PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ....
Số: ........... /CC

GIẤY NHẬN GIỮ DI CHÚC[1]
Theo đơn yêu cầu của Ông/Bà ...............................................,
Sinh ngày…. tháng…. năm.........
Chứng minh nhân dân số:.............do…….………….
cấp ngày...........tháng………..năm……….
lập ngày..........tháng…….….năm…………
Hôm nay, vào lúc...............giờ.....,ngày......tháng......năm......., tại Phòng Công chứng
số...............thành phố Hồ Chí Minh có nhận lưu giữ Di chúc do Ông/Bà:...............lập
ngày.........tháng…năm...…, được............. chứng nhận ngày............số............... về việc
định đoạt tài sản thuộc quyền sở hữu của Ông/Bà.
Ông/Bà........................., đã yêu cầu Phòng Công chứng số......................... thành phố Hồ
Chí Minh lưu giữ di chúc nêu trên, đồng thời thông báo và trả Di chúc được lưu giữ này
sau khi ông (bà) qua đời cho những người liên quan đến Di chúc có tên sau khi có yêu
cầu :
1. Ông/Bà: ...........................................................................................................
Địa chỉ thường trú: ...........................................................................................
2. Ông/Bà: ...........................................................................................................
Địa chỉ thường trú: .................................................................................

3. Ông/Bà: ...........................................................................................................
Địa chỉ thường trú: ................................................................................
4. Ông/Bà: ...........................................................................................................

Địa chỉ thường trú: .................................................................................

NGƯỜI YÊU CẦU
(ký và ghi rõ họ và tên)

PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ...........

...
SỞ TƯ PHÁP
THÀNH PHỐ.....
PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ....
Số: ........... /CC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP. ....., ngày..... tháng...... năm........
GIẤY NHẬN GIỮ DI CHÚC[1]
Theo đơn yêu cầu của Ông/Bà ...............................................,
Sinh ngày…. tháng…. năm.........
Chứng minh nhân dân số:.............do…….………….
cấp ngày...........tháng………..năm……….
lập ngày..........tháng…….….năm…………
Hôm nay, vào lúc...............giờ.....,ngày......tháng......năm......., tại Phòng Công chứng
số...............thành phố Hồ Chí Minh nhận lưu giữ Di chúc do Ông/Bà:...............lập
ngày.........tháng…năm...…, được............. chứng nhận ngày............số............... v việc
định đoạt tài sản thuộc quyền sở hữu của Ông/Bà.
Ông/Bà........................., đã yêu cầu Phòng Công chứng số......................... thành phố Hồ
Chí Minh lưu giữ di chúc nêu trên, đồng thời thông báo trả Di chúc được lưu giữ này
sau khi ông (bà) qua đời cho những người liên quan đến Di chúc tên sau khi yêu
cầu :
1. Ông/Bà: ...........................................................................................................
Địa chỉ thường trú: ...........................................................................................
2. Ông/Bà: ...........................................................................................................
Địa chỉ thường trú: .................................................................................
3. Ông/Bà: ...........................................................................................................
Địa chỉ thường trú: ................................................................................
4. Ông/Bà: ...........................................................................................................
Mẫu giấy nhận giữ di chúc - Trang 2
Mẫu giấy nhận giữ di chúc - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu giấy nhận giữ di chúc 9 10 588