Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu giấy nhận tiền

Được đăng lên bởi Ky Pham
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 200 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------***--------

GIẤY MƯỢN TIỀN
Tôi là:
Đơn vị:
Có nhận
Bằng chữ:
Lý do:
Tôi viết giấy này để làm chứng từ thanh toán

…….. , ngày

tháng

năm 20...

Người nhận tiền

...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------***--------
GIẤY MƯỢN TIỀN
Tôi là:
Đơn vị:
Có nhận
Bằng chữ:
L do:
Tôi viết giấy này để làm chứng từ thanh toán
…….. , ngày tháng năm 20...
Người nhận tiền
Mẫu giấy nhận tiền - Người đăng: Ky Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu giấy nhận tiền 9 10 713