Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu Giấy phép cấp cho cá nhân dạy thêm THPT

Được đăng lên bởi hongyen24589
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 373 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu Giấy phép cấp cho cá nhân dạy thêm THPT

UBND TỈNH HÀ TĨNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Giấy phép dạy thêm
Theo chương trình giáo dục phổ thông
Cấp cho:
Số CMND:
.

. .

.

.

. . .

. .

. .

. .

. . . . . . .

.

.

.

.

.

. .

. . .

. .

. . . . . . .

.

.

.

.

. . . . . . . .

.

. . . . . . . .

.

.

. .
.

.

. . .

. .

. . . . . . . . . . . . . . .

Địa chỉ thường trú:
Trình độ đào tạo:. .
Chuyên ngành đào
Nơi dạy:
Môn học:
Chương

. .

. .

.

. .

. . . . . . . . . . . . .

tạo:.
.

.

. . .

. . .

. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . .

trình cấp học: Trung học phổ thông
Có giá trị đến: ngày .. tháng .. năm
Số:
Vào sổ cấp giấy phép:
Ngày .. tháng .. năm

Hà Tĩnh, ngày .. tháng .. năm
Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép
(ký tên và đóng dấu)

Mẫu Giấy phép cấp cho tổ chức dạy thêm TH; THCS

UBND TỈNH HÀ TĨNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Giấy phép dạy thêm
Theo chương trình giáo dục phổ thông
Cấp cho: . . . . . . . . . . . . . . .
Địa chỉ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nơi dạy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Môn học: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chương trình cấp học: Tiểu học, Trung học cơ sở.
Có giá trị đến: ngày .. . tháng .. . năm
Số:
Vào sổ cấp giấy phép:
Ngày .. . tháng . . . năm

. . . . . . .

..., ngày . .. tháng ... năm
Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép
(ký tên và đóng dấu)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

...
Mẫu Giấy phép cấp cho cá nhân dạy thêm THPT
UBND TỈNH HÀ TĨNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Giấy phép dạy thêm
Theo chương trình giáo dục phổ thông
Cấp cho: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Số CMND: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Địa chỉ thường trú:
. . . . . . . . . . . . . . . . . Trình độ đào tạo:. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . Chuyên ngành đào
tạo:. . . . . . . . . . . . . . . . Nơi dạy:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Môn học:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chương
trình cấp học: Trung học phổ thông
Có giá trị đến: ngày .. tháng .. năm
Hà Tĩnh, ngày .. tháng .. năm
Số: Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép
Vào sổ cấp giấy phép: (ký tên và đóng dấu)
Ngày .. tháng .. năm
Mẫu Giấy phép cấp cho tổ chức dạy thêm TH; THCS
UBND TỈNH HÀ TĨNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Giấy phép dạy thêm
Theo chương trình giáo dục phổ thông
Cấp cho: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Địa chỉ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nơi dạy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Môn học: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chương trình cấp học: Tiểu học, Trung học cơ sở.
Có giá trị đến: ngày .. . tháng .. . năm
..., ngày . .. tháng ... năm
Số: Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép
Vào sổ cấp giấy phép: (ký tên và đóng dấu)
Ngày .. . tháng . . . năm
Mẫu Giấy phép cấp cho cá nhân dạy thêm THPT - Người đăng: hongyen24589
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu Giấy phép cấp cho cá nhân dạy thêm THPT 9 10 583