Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu giấy ủy quyền cho ngân hàng thanh toán giao dịch chứng khoán

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 240 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
____________
........, ngày....tháng... năm ...

GIẤY UỶ QUYỀN CHO NGÂN HÀNG THANH TOÁN
Công ty / Ngân hàng:…………………………………………………..………………………
Địa chỉ: ………………………………………………………...…………..………………….
Số điện thoại:………………….Fax ……………………Telex………………………………
Người đại diện: ………………….…………………………………………………………….
Chức vụ: …………………………………………………………………….............................
Ủy quyền cho ngân hàng (tên ngân hàng thanh toán)........................ thực hiện các công việc
sau:
1. Giải trình với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) các thông tin liên quan
đến tài khoản tiền gửi thanh toán bù trừ giao dịch chứng khoán của công ty/ngân hàng mở tại
ngân hàng thanh toán;
2. Chuyển khoản từ tài khoản tiền gửi thanh toán bù trừ giao dịch chứng khoán của công
ty/ngân hàng vào các tài khoản thanh toán bù trừ theo trình tự, thủ tục quy định tại Quy chế
thanh toán bù trừ chứng khoán do VSD ban hành để thanh toán các giao dịch chứng khoán;
Công ty/ngân hàng cam kết Giấy uỷ quyền này sẽ không bị huỷ bỏ hoặc thay đổi nội
dung nếu không được VSD xác nhận đồng ý bằng văn bản và Công ty/ngân hàng sẽ chịu
hoàn toàn trách nhiệm đối với mọi vấn đề phát sinh nếu công ty/ngân hàng thực hiện trái với
cam kết này.
Nơi gửi:
- VSD;
- Ngân hàng thanh toán.

TỔNG GIÁM ĐỐC/GIÁM ĐỐC CÔNG TY/NGÂN
HÀNG
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
____________
........, ngày....tháng... năm ...
GIẤY UỶ QUYỀN CHO NGÂN HÀNG THANH TOÁN
Công ty / Ngân hàng:…………………………………………………..………………………
Địa chỉ: ………………………………………………………...…………..………………….
Số điện thoại:………………….Fax ……………………Telex………………………………
Người đại diện: ………………….…………………………………………………………….
Chức vụ: …………………………………………………………………….............................
Ủy quyền cho ngân hàng (tên ngân hàng thanh toán)........................ thực hiện các công việc
sau:
1. Giải trình với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) các thông tin liên quan
đến tài khoản tiền gửi thanh toán bù trừ giao dịch chứng khoán của công ty/ngân hàng mở tại
ngân hàng thanh toán;
2. Chuyển khoản từ tài khoản tiền gửi thanh toán bù trừ giao dịch chứng khoán của công
ty/ngân hàng vào các tài khoản thanh toán trừ theo trình tự, thủ tục quy định tại Quy chế
thanh toán bù trừ chứng khoán do VSD ban hành để thanh toán các giao dịch chứng khoán;
Công ty/ngân hàng cam kết Giấy uỷ quyền này sẽ không bị huỷ bỏ hoặc thay đổi nội
dung nếu không được VSD c nhận đồng ý bằng văn bản Công ty/ngân hàng sẽ chịu
hoàn toàn trách nhiệm đối với mọi vấn đề phát sinh nếu công ty/ngân hàng thực hiện trái với
cam kết này.
Nơi gửi: TỔNG GIÁM ĐỐC/GIÁM ĐỐC CÔNG TY/NGÂN
HÀNG
- VSD; (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
- Ngân hàng thanh toán.
Mẫu giấy ủy quyền cho ngân hàng thanh toán giao dịch chứng khoán - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu giấy ủy quyền cho ngân hàng thanh toán giao dịch chứng khoán 9 10 493