Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu giấy ủy quyền giao nhận chứng từ

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 977 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ XÂY DỰNG
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 99/BXD-KTTC

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2008

V/v: Công bố mẫu hợp đồng tư vấn quản lý dự
án (PMC)

Kính gửi: - Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ.
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương.
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước.

Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.
Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 06 năm 2007 của Chính phủ về Quản lý chi
phí đầu tư xây dựng công trình.
Bộ Xây dựng công bố mẫu hợp đồng tư vấn quản lý dự án (PMC) kèm theo văn bản này để các
cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng vào việc soạn thảo, đàm phán và quản lý thực
hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng theo qui định của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày
13/6/2007 của Chính phủ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng dân tộc và các ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Tòa án Nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Sở XD, các Sở có công trình xây dựng chuyên ngành;
- Các Cục, Vụ thuộc Bộ XD;
- Lưu VP, Vụ PC, XL, KTTC; VKTXD. T400.

Đinh Tiến Dũng

MẪU HỢP ĐỒNG
TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN (PMC)
(Công bố kèm theo văn bản số 99/BXD-KTTC ngày 17/1/2008 của Bộ Xây dựng về việc công bố
mẫu hợp đồng tư vấn quản lý dự án)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------(Địa danh), ngày ….tháng …. năm ….

HỢP ĐỒNG TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN
Số: …../(Năm)/….(Ký hiệu hợp đồng)
Về việc: Tư vấn quản lý dự án
CHO CÔNG TRÌNH HOẶC GÓI THẦU (TÊN CÔNG TRÌNH VÀ HOẶC GÓI
THẦU) SỐ …..
THUỘC DỰ ÁN (TÊN DỰ ÁN) ……
GIỮA
(TÊN GIAO DỊCH CỦA CHỦ ĐẦU TƯ)
VÀ
(TÊN GIAO DỊCH CỦA TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN)

MỤC LỤC
PHẦN 1 – CÁC CĂN CỨ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG .......................................................................
PHẦN 2 – CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA HỢP ĐỒNG.........................................
ĐIỀU 1. HỒ SƠ CỦA HỢP ĐỒNG VÀ THỨ TỰ ƯU TIÊN......................................................
ĐIỀU 2. CÁC ĐỊNH NGHĨA VÀ DIỄN GIẢI.............................................................................
ĐIỀU 3. MÔ TẢ PHẠM VI CÔNG VIỆC....................................................................................
ĐIỀU 4. GIÁ HỢP ĐỒNG, TẠM ỨNG VÀ THANH TOÁN...................................................
BỘ XÂY DỰNG
------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc
------------
Số: 99/BXD-KTTC
V/v: Công bố mẫu hợp đồng vấn quản dự
án (PMC)
Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2008
Kính gửi:
- Các Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ.
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương.
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước.
Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.
Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 06 năm 2007 của Chính phủ về Quản chi
phí đầu xây dựng công trình.
Bộ Xây dựng công bố mẫu hợp đồng vấn quản dự án (PMC) kèm theo văn bản này để các
quan, tổ chức, cá nhân liên quan sử dụng vào việc soạn thảo, đàm phán quản thực
hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng theo qui định của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày
13/6/2007 của Chính phủ.
Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng dân tộc các y ban của Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- quan TW của các đoàn thể;
- Tòa án Nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Sở XD, các Sở có công trình xây dựng chuyên ngành;
- Các Cục, Vụ thuộc Bộ XD;
- Lưu VP, Vụ PC, XL, KTTC; VKTXD. T400.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng
MẪU HỢP ĐỒNG
VẤN QUẢN DỰ ÁN (PMC)
(Công bố kèm theo văn bản số 99/BXD-KTTC ngày 17/1/2008 của Bộ Xây dựng về việc công bố
mẫu hợp đồng vấn quản lý dự án)
Mẫu giấy ủy quyền giao nhận chứng từ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mẫu giấy ủy quyền giao nhận chứng từ - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Mẫu giấy ủy quyền giao nhận chứng từ 9 10 998