Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 145 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******
GIẤY UỶ QUYỀN THAM GIA TỐ TỤNG
BÊN UỶ QUYỀN (BÊN A):
- Tên Cá nhân/Tổ chức:.....................................................................
- Địa chỉ trụ sở chính / Hộ khẩu thường trú: ....................................
………………………………………………………………………
- Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động/ Số Chứng minh nhân dân:……………do………………cấp
ngày…………
- Điện thoại................................Fax:................................................
- Đại diện theo pháp luật: Ông/Bà:........................ Chức vụ:...........
BÊN NHẬN UỶ QUYỀN (BÊN B):
- CÔNG TY LUẬT TNHH DANH CHÍNH
- Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 202 tầng 2 số nhà 16 đường Hoà Phong, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì,
tỉnh Phú Thọ.
- Người đại diện theo pháp luật: Ông Phan Quang Chung - Giám đốc Công ty.
NỘI DUNG UỶ QUYỀN:
Bên A uỷ quyền cho Bên B toàn quyền đại diện Bên A tham gia tố tụng trong giai đoạn (xét xử sơ thẩm/ phúc
thẩm/ thi hành án) của vụ án ..............................................
THỜI HẠN UỶ QUYỀN:
Thời hạn uỷ quyền là ............. . kể từ ngày ký giấy uỷ quyền này.
UỶ QUYỀN LẠI:
Bên A chấp thuận để Bên B uỷ quyền lại cho một cá nhân thuộc tổ chức của Bên B để thực hiện công việc mà
Bên A đã uỷ quyền cho Bên B.
..........., ngày ........ tháng ........ năm ...........
BÊN NHẬN UỶ QUYỀN
BÊN UỶ QUYỀN

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN ĐỐI VỚI CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI UỶ QUYỀN LÀ
CÁ NHÂN

...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******
GIẤY UỶ QUYỀN THAM GIA TỐ TỤNG
BÊN UỶ QUYỀN (BÊN A):
- Tên Cá nhân/Tổ chức:.....................................................................
- Địa chỉ trụ sở chính / Hộ khẩu thường trú: ....................................
………………………………………………………………………
- Số Giấy chứng nhận đăng hoạt động/ Số Chứng minh nhân dân:……………do………………cấp
ngày…………
- Điện thoại................................Fax:................................................
- Đại diện theo pháp luật: Ông/Bà:........................ Chức vụ:...........
BÊN NHẬN UỶ QUYỀN (BÊN B):
- CÔNG TY LUẬT TNHH DANH CHÍNH
- Địa ch tr sở chính: Phòng 202 tầng 2 số n16 đường Hoà Phong, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì,
tỉnh Phú Thọ.
- Người đại diện theo pháp luật: Ông Phan Quang Chung - Giám đốc Công ty.
NỘI DUNG UỶ QUYỀN:
Bên A uỷ quyền cho Bên B toàn quyền đại diện Bên A tham gia tố tụng trong giai đoạn (xét xử sơ thẩm/ phúc
thẩm/ thi hành án) của vụ án ..............................................
THỜI HẠN UỶ QUYỀN:
Thời hạn uỷ quyền là ............. . kể từ ngày ký giấy uỷ quyền này.
UỶ QUYỀN LẠI:
Bên A chấp thuận để Bên B uỷ quyền lại cho một cá nhân thuộc tổ chức của Bên B để thực hiện công việc mà
Bên A đã uỷ quyền cho Bên B.
..........., ngày ........ tháng ........ năm ...........
BÊN NHẬN UỶ QUYỀN BÊN UỶ QUYỀN
XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN ĐỐI VỚI CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI UỶ QUYỀN LÀ
CÁ NHÂN
Mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng 9 10 659