Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu giấy xác nhận nhân sự

Được đăng lên bởi daoquynhgiang-hut
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1273 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UBND x· V©n Trung

Ban c«ng an x· v©n trung

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
--------***---------

………….., ngµy….. th¸ng….. n¨m 201...

PhiÕu x¸c nhËn nh©n sù
Hä vµ tªn:……………………………………………………………..….

¶nh 4 x 6

(§ãng dÊu
gi¸p lai vµo
¶nh)

Ngµy, th¸ng, n¨m sinh:…………………………………………….…….
Quª qu¸n:………………………………………………………….…….
Hé khÈu thêng tró:…………………………………………….………..
……………………………………………………………………………………….………..

NghÒ nghiÖp tríc ®©y (Bé ®éi, C«ng an, c«ng nh©n, viªn chøc nhµ níc, häc sinh):
……………………………………………………………………………..…………………
D©n téc:……………..…Tr×nh ®é v¨n ho¸:………………Tr×nh ®é chuyªn m«n:……….…..
…………………………………………...……………………………………………………
Hä vµ tªn cha:……………………..………………….NghÒ nghiÖp:………………………...
Hä vµ tªn mÑ:……………………...………………….NghÒ nghiÖp:………………………...
Hä vµ tªn vî - chång:………………...………………..NghÒ nghiÖp:……………….……….
X¸c nhËn cña c«ng an Phêng (x·)

Ngêi lµm ®¬n

(Ký vµ ghi râ hä tªn)

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
------ ------

§¬n xin x¸c nhËn nh©n sù
(T ph¸p)

KÝnh göi: C«ng an phêng (x·):… … … … … … … … … … … .

¶nh 4 x 6

1. Hä vµ tªn:………………………………………………………………………………..
(§ãng dÊu
Sinh ngµy…………th¸ng………n¨m…………………………………….………………
gi¸p lai vµo
¶nh)
HiÖn thêng tró t¹i:……………………………………………………….……………….
NghÒ nghiÖp:……………………………………………………….………………………
N¬i c«ng t¸c (häc tËp, lao ®éng)…………………………………………………………
2. Hä vµ tªn bè:…………………………………………………………………………………………………...
HiÖn thêng tró t¹i:……………………………………………………………….………………………………
NghÒ nghiÖp:……………………………………………………………………………………………………...
N¬i c«ng t¸c (häc tËp, lao ®éng):……………………………………………………………………………….
3. Hä vµ tªn mÑ:…………………………………………………………………….……….……………………
HiÖn thêng tró t¹i:……………………………………………………………….………………………………
NghÒ nghiÖp:……………………………………………………………………………………………………...
N¬i c«ng t¸c (häc tËp, lao ®éng):……………………………………………………………………………….
4. Hä vµ tªn vî (chång):…………………………………………………………….……….…………………..
HiÖn thêng tró t¹i:……………………………………………………………….………………………………
NghÒ nghiÖp:……………………………………………………………………………………………………...
N¬i c«ng t¸c (häc tËp, lao ®éng):……………………………………………………………………………….
T«i xin tr©n träng ®Ò nghÞ C«ng an phêng (x·) x¸c nhËn vÒ mÆt nh©n sù cho t«i. Trong thêi gian thêng tró t¹i phêng (x·) t«i nghiªm chØnh chÊp hµnh c¸c chñ tr¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc, c¸c quy
®Þnh cña chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng, kh«ng cã tiÒn ¸n tiÒn sù vµ kh«ng m¾c nî tiÒn, tµi s¶n víi c¸c c¸ nh©n, c¸c
quü tÝn dông vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ kh¸c.
Ngêi lµm ®¬n
(Ký vµ ghi râ hä tªn)
ý kiÕn nhËn xÐt x¸c nhËn cña CA Phêng (x·)

(N¬i ®¬ng s...
UBND x· V©n Trung
Ban c«ng an x· v©n trung
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
--------***---------
………….., ngµy….. th¸ng….. n¨m 201...
PhiÕu x¸c nhËn nh©n sù
Hä vµ tªn:……………………………………………………………..….
Ngµy, th¸ng, n¨m sinh:…………………………………………….…….
Quª qu¸n:………………………………………………………….…….
Hé khÈu thêng tró:…………………………………………….………..
……………………………………………………………………………………….………..
NghÒ nghiÖp tríc ®©y (Bé ®éi, C«ng an, c«ng nh©n, viªn chøc nhµ níc, häc sinh):
……………………………………………………………………………..…………………
D©n téc:……………..…Tr×nh ®é v¨n ho¸:………………Tr×nh ®é chuyªn m«n:……….…..
…………………………………………...……………………………………………………
Hä vµ tªn cha:……………………..………………….NghÒ nghiÖp:………………………...
Hä vµ tªn mÑ:……………………...………………….NghÒ nghiÖp:………………………...
Hä vµ tªn vî - chång:………………...………………..NghÒ nghiÖp:……………….……….
X¸c nhËn cña c«ng an Phêng (x·)
Ngêi lµm ®¬n
(Ký vµ ghi râ hä tªn)
nh 4 x 6
(§ãng dÊu
gi¸p lai vµo
¶nh)
Mẫu giấy xác nhận nhân sự - Trang 2
Mẫu giấy xác nhận nhân sự - Người đăng: daoquynhgiang-hut
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Mẫu giấy xác nhận nhân sự 9 10 590