Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 306 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UỶ BAN NHÂN DÂN
Xã/phường.........................
Huyện/quận........................
Tỉnh/thành phố...................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:................../UBND-XN

.................., ngày……...tháng……....năm……....

GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN
UỶ BAN NHÂN DÂN
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
(TT số: 08.a/2010/TT-BTP)

Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và
quản lý hộ tịch;

Xét đề nghị của ông/bà:............................................................................................................................... ,
XÁC NHẬN:
Ông/bà:...............................................................................................................................................
Họ và tên:...................................................................Giới tính:........................................................

Mẫu TP/HT-2010-XNHN.2

Ngày, tháng, năm sinh:......................................................................................................................
Nơi sinh:.............................................................................................................................................
Dân tộc:......................................................................Quốc tịch:.......................................................
Số Giấy CMND/ Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế:..........................................................................
Nơi thường trú/tạm trú:......................................................................................................................
Trong thời gian cư trú tại:.............................................................................................................. từ
ngày.........tháng.........năm............., đến ngày........tháng.........năm...............
Tình trạng hôn nhân:..........................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Giấy này được cấp để:.........................................................................
CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
.................., ngày……...tháng……....năm……....
GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN
UỶ BAN NHÂN DÂN
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng
quản hộ tịch;
Xét đề nghị của ông/bà:
............................................................................................................................... ,
XÁC NHẬN:
Ông/bà:...............................................................................................................................................
Họ tên:...................................................................Giới tính:........................................................
Ngày, tháng, năm sinh:......................................................................................................................
Nơi sinh:.............................................................................................................................................
Dân tộc:......................................................................Quốc tịch:.......................................................
Số Giấy CMND/ H chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế:..........................................................................
Nơi thường trú/tạm trú:......................................................................................................................
Trong thời gian trú tại:..............................................................................................................từ
ngày
.........
tháng
.........
năm
.............,
đến ngày
........
tháng
.........
năm
...............
Tình trạng hôn nhân:..........................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Giấy này được cấp để:.......................................................................................................................
............................................................................................................................................................
giá trị sử dụng trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày cấp
.
Vào Sổ cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân số..............................Quyển số.................................
UỶ BAN NHÂN DÂN
Xã/phường.........................
Huyện/quận........................
Tỉnh/thành phố...................
Số:
.
................./UBND-XN
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
(Ký, ghi họ tên đóng dấu)
................................................
Cán bộ pháp hộ tịch
(Ký, ghi họ tên)
................................................
Mẫu TP/HT-2010-XNHN.2 (TT số: 08.a/2010/TT-BTP)
Mẫu giấy xác nhận tình trạng hôn nhân - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 9 10 467