Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu giấy xác nhận

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 117 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------o0o--------

GIẤY XÁC NHẬN
Họ và tên:........................................................................................................................................
Địa chỉ:............................................................................................................................................
Số CMND:.......................................................................................................................................
Hiện đang làm việc tại:...................................................................................................................
Địa chỉ công ty:...............................................................................................................................
Điện thoại:.......................................................................................................................................
Bộ phận:................................................................... Chức vụ:........................................................
Hợp đồng lao động :  Thời vụ 
 Thời hạn 3 năm

 Thời hạn 1 năm Thời hạn 2 năm
 Không xác định thời hạn Khác……

Thời hạn hiệu lực: Từ 20/09/.......
Ngày vào làm việc: 20/09/......
Mức lương chính: ......................VNĐ/ tháng

Trước thuế Sau thuế 

Thu nhập khác: ..........................VNĐ/ tháng
Diễn giải nguồn thu nhập khác: Hưởng theo doanh thu của doanh nghiệp và thưởng
Hà Nội, ngày ____ tháng ___ năm __
Xác nhận của công ty

Ký và ghi rõ họ tên

Xác nhận các thông tin về chức vụ,
thời gian làm việc và mức lương
nêu trên là chính xác

1/1

...
1/1
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc
--------o0o--------
GIẤY XÁC NHẬN
Họ tên:........................................................................................................................................
Địa chỉ:............................................................................................................................................
Số CMND:.......................................................................................................................................
Hiện đang làm việc tại:...................................................................................................................
Địa chỉ công ty:...............................................................................................................................
Điện thoại:.......................................................................................................................................
Bộ phận:................................................................... Chức vụ:........................................................
Hợp đồng lao động : Thời vụ Thời hạn 1 năm Thời hạn 2 năm
Thời hạn 3 năm Không xác định thời hạn Khác……
Thời hạn hiệu lực: Từ 20/09/.......
Ngày vào làm việc: 20/09/......
Mức lương chính: ......................VNĐ/ tháng Trước thuế Sau thuế
Thu nhập khác: ..........................VNĐ/ tháng
Diễn giải nguồn thu nhập khác: Hưởng theo doanh thu của doanh nghiệp thưởng
Nội, ngày ____ tháng ___ năm __
Xác nhận của công ty ghi h tên
Xác nhận các thông tin về chức vụ,
thời gian làm việc mức lương
nêu trên chính xác
Mẫu giấy xác nhận - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu giấy xác nhận 9 10 8