Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu hồ sơ bảo vệ luận văn cao học tại Học viện Kỹ thuật Quân sự 2011

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 753 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 08-11/SĐH. Mẫu Hồ sơ bảo vệ LVTN cao học
Häc viÖn kü thuËt qu©n sù
nam
Phßng Sau ®¹i häc

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Ngµy

th¸ng n¨m 20..

Biªn b¶n cuéc häp H§

ChÊm luËn v¨n tèt nghiÖp cao häc
Häc viªn:................................................... Kho¸: ........(20...-20...) - HVKTQS
Chuyªn ngµnh:..........................................
§Ò tµi:...................................................................................................................
B¶o vÖ t¹i: HVKTQS
Vµo ngµy
th¸ng
n¨m 20..
Tæng sè UVH§ gåm: 5 ®/c; Sè UV cã mÆt: .... ®/c; Sè UV v¾ng mÆt:.... ®/c
Héi ®ång chÊm luËn v¨n ®· nghe:
- Häc viªn:............................................... Tr×nh bµy tãm t¾t néi dung luËn v¨n.
- §ång chÝ:.............................................. Ngêi nhËn xÐt thø nhÊt ®äc nhËn xÐt.
- §ång chÝ:.............................................. Ngêi nhËn xÐt thø hai ®äc nhËn xÐt.
Sau khi tiÕn hµnh th¶o luËn c«ng khai trong phiªn häp b¶o vÖ luËn v¨n, H§
tiÕn hµnh cho ®iÓm b»ng h×nh thøc bá phiÕu kÝn, kÕt qu¶ nh sau:
§iÓm b¶o vÖ luËn v¨n: . . . . (. . . . . . . . . . . . . . ).
Héi ®ång nhÊt trÝ kÕt luËn:
- VÒ ý nghÜa khoa häc vµ thùc tiÔn cña ®Ò tµi:. . . . . . . . . . . . . .
. . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . .
. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-VÒ
thuyÕt
tr×nh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .
. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-VÒ
tr¶
lêi
c¸c
c©u
hái:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
. .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . .
. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- VÒ kÕt qu¶ cña luËn v¨n:
. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . .
. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .
X¸c nhËn cña Phßng S§H

Th ký H§

Chñ tÞch H§

Häc viÖn kü thuËt qu©n sù
nam
Phßng Sau ®¹i häc

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Ngµy ……th¸ng

n¨m 20...

Biªn b¶n häp ban kiÓm phiÕu
cña H§ chÊm luËn v¨n tèt nghiÖp cao häc

Häc viªn:....................................................... Kho¸:......(20...-20...) - HVKTQS
Chuyªn ngµnh:...........
Mẫu số 08-11/SĐH. Mẫu Hồ sơ bảo vệ LVTN cao học
Häc viÖn kü thuËt qu©n sù Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt
nam
Phßng Sau ®¹i häc §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Ngµy th¸ng n¨m 20..
Biªn b¶n cuéc häp H§
ChÊm luËn v¨n tèt nghiÖp cao häc
Häc viªn:................................................... Kho¸: ........(20...-20...) - HVKTQS
Chuyªn ngµnh:..........................................
§Ò tµi:...................................................................................................................
B¶o vÖ t¹i: HVKTQS Vµo ngµy th¸ng n¨m 20..
Tæng sè UVH§ gåm: 5 ®/c; Sè UV cã mÆt: .... ®/c; Sè UV v¾ng mÆt:.... ®/c
Héi ®ång chÊm luËn v¨n ®· nghe:
- Häc viªn:............................................... Tr×nh bµy tãm t¾t néi dung luËn v¨n.
- §ång chÝ:.............................................. Ngêi nhËn xÐt thø nhÊt ®äc nhËn xÐt.
- §ång chÝ:.............................................. Ngêi nhËn xÐt thø hai ®äc nhËn xÐt.
Sau khi tiÕn hµnh th¶o luËn c«ng khai trong phiªn häp bo vÖ luËn v¨n, H§
tiÕn hµnh cho ®iÓm b»ng h×nh thøc bá phiÕu kÝn, kÕt qu¶ nh sau:
§iÓm b¶o vÖ luËn v¨n: . . . . (. . . . . . . . . . . . . . ).
Héi ®ång nhÊt trÝ kÕt luËn:
- VÒ ý nghÜa khoa häc vµ thùc tiÔn cña ®Ò tµi:. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-VÒ thuyÕt
tr×nh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-VÒ tr¶ lêi c¸c c©u
hái:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- VÒ kÕt qu¶ cña luËn v¨n:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X¸c nhËn cña Phßng S§H Th ký H§ Chñ tÞch H§
Mẫu hồ sơ bảo vệ luận văn cao học tại Học viện Kỹ thuật Quân sự 2011 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mẫu hồ sơ bảo vệ luận văn cao học tại Học viện Kỹ thuật Quân sự 2011 - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Mẫu hồ sơ bảo vệ luận văn cao học tại Học viện Kỹ thuật Quân sự 2011 9 10 16