Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu hồ sơ đăng ký các trại nuôi sinh sản động vật hoang dã

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1186 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu hồ sơ đăng ký các trại nuôi sinh sản động vật hoang dã quy định tại Phụ
lục I của Công ước CITES và Nhóm I theo quy định của pháp luật Việt Nam
Các trại nuôi sinh sản phải có văn bản đề nghị và gửi kèm theo hồ sơ cho
cơ quan có thẩm quyền quy định tại các Điều 11 và Điều 12 Nghị định này những
thông tin sau đây:
1. Tên và địa chỉ của trại:
2. Họ, tên chủ trại hoặc người đại diện:
Số CMND/Hộ chiếu:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

3. Loài đăng ký gây nuôi sinh sản (tên khoa học, tên thông thường):
4. Thông tin chi tiết về số lượng và tuổi của con đực, cái trong đàn giống sinh sản:
5. Tài liệu chứng minh các con giống có nguồn gốc hợp pháp theo quy định hiện
hành hoặc nếu nhập khẩu thì phải chứng minh được việc nhập khẩu phù hợp với
các quy định của Công ước CITES và luật pháp quốc gia:
6. Nếu trại mới sản xuất được thế hệ F1 thì cung cấp tài liệu chứng minh trại được
quản lý và hoạt động theo phương pháp mà một trại khác đã áp dụng và được công
nhận đã sản xuất được thế hệ F2:
7. Sản lượng hàng năm trước đây, hiện tại và dự kiến trong các năm tới:
8. Loại sản phẩm (động vật sống, da, xương, huyết thanh, các bộ phận hoặc dẫn
xuất khác):
9. Mô tả chi tiết phương pháp đánh dấu mẫu vật (dùng thẻ, chíp điện tử, cắt tai, cắt
vẩy), nhằm xác định nguồn giống sinh sản, các thế hệ kế tiếp và các loại sản phẩm
xuất khẩu:
10. Mô tả cơ sở hạ tầng của trại nuôi: diện tích, công nghệ chăn nuôi, cung cấp
thức ăn, khả năng thú y, vệ sinh môi trường, cách thức lưu trữ thông tin:
11. Các trại nuôi sinh sản những loài không phân bố ở Việt Nam phải trình bằng
chứng nguồn giống là mẫu vật tiền Công ước, có nguồn gốc từ mẫu vật tiền Công
ước hoặc được đánh bắt tại quốc gia có loài đó phân bố theo đúng các quy định
của Công ước và luật pháp của quốc gia đó:
12. Các trại nuôi sinh sản những loài không phân bố ở Việt Nam phải trình giấy
chứng nhận mẫu vật không mang dịch bệnh hoặc không gây hại cho các hoạt động
kinh tế khác của quốc gia:
13. Các thông tin khác theo yêu cầu của Công ước CITES đối với những loài động
vật quy định tại Phụ lục I của Công ước:

...
Mẫu hồ sơ đăng ký các trại nuôi sinh sản động vật hoang dã quy định tại Phụ
lục I của Công ước CITES và Nhóm I theo quy định của pháp luật Việt Nam
Các trại nuôi sinh sản phải n bản đề nghị gửi m theo hồ cho
quan có thẩm quyền quy định tại các Điều 11 và Điều 12 Nghị định này những
thông tin sau đây:
1. Tên và địa chỉ của trại:
2. Họ, tên chủ trại hoặc người đại diện:
Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:
3. Loài đăng ký gây nuôi sinh sản (tên khoa học, tên thông thường):
4. Thông tin chi tiết về số lượng và tuổi của con đực, cái trong đàn giống sinh sản:
5. Tài liệu chứng minh các con giống nguồn gốc hợp pháp theo quy định hiện
hành hoặc nếu nhập khẩu thì phải chứng minh được việc nhập khẩu phù hợp với
các quy định của Công ước CITES và luật pháp quốc gia:
6. Nếu trại mới sản xuất được thế hệ F1 thì cung cấp tài liệu chứng minh trại được
quản lý và hoạt động theo phương pháp mà một trại khác đã áp dụng và được công
nhận đã sản xuất được thế hệ F2:
7. Sản lượng hàng năm trước đây, hiện tại và dự kiến trong các năm tới:
8. Loại sản phẩm (động vật sống, da, ơng, huyết thanh, các bộ phận hoặc dẫn
xuất khác):
9. Mô tả chi tiết phương pháp đánh dấu mẫu vật (dùng thẻ, chíp điện tử, cắt tai, cắt
vẩy), nhằm xác định nguồn giống sinh sản, các thế hệ kế tiếp và các loại sản phẩm
xuất khẩu:
10. tả sở hạ tầng của trại nuôi: diện tích, công nghệ chăn nuôi, cung cấp
thức ăn, khả năng thú y, vệ sinh môi trường, cách thức lưu trữ thông tin:
11. Các trại nuôi sinh sản những loài không phân bố Việt Nam phải trình bằng
chứng nguồn giống mẫu vật tiền Công ước, nguồn gốc từ mẫu vật tiền Công
ước hoặc đưc đánh bắt tại quốc gia loài đó phân bố theo đúng các quy định
của Công ước và luật pháp của quốc gia đó:
12. Các trại nuôi sinh sản những loài không phân bố Việt Nam phải trình giấy
chứng nhận mẫu vật không mang dịch bệnh hoặc không gây hại cho các hoạt động
kinh tế khác của quốc gia:
13. Các thông tin khác theo yêu cầu của Công ưc CITES đối với những loài động
vật quy định tại Phụ lục I của Công ước:
Mẫu hồ sơ đăng ký các trại nuôi sinh sản động vật hoang dã - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu hồ sơ đăng ký các trại nuôi sinh sản động vật hoang dã 9 10 373