Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu hồ sơ đăng ký cơ sở trồng cấy nhân tạo thực vật hoang dã

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1162 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu hồ sơ đăng ký cơ sở trồng cấy nhân tạo thực vật hoang dã quy định tại
Phụ lục I của Công ước CITES và Nhóm I theo quy định của pháp luật Việt
Nam
Các cơ sở trồng cấy nhân tạo phải có văn bản đề nghị và gửi kèm theo hồ
sơ cho cơ quan có thẩm quyền quy định tại các Điều 11 và Điều 12 Nghị định này
những thông tin sau đây:
1. Tên và địa chỉ của cơ sở:
2. Họ, tên chủ cơ sở hoặc người đại diện:
Số CMND/Hộ chiếu:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

3. Loài đăng ký trồng cấy nhân tạo (tên khoa học, tên thông thường):
4. Số lượng loài thực vật đăng ký trồng cấy nhân tạo:
5. Mô tả nguồn giống của loài đăng ký trồng cấy nhân tạo (tài liệu chứng minh
nguồn giống được khai thác hoặc nhập khẩu hợp pháp):
6. Mô tả phương pháp trồng cấy nhân tạo:
7. Mô tả điều kiện hạ tầng cơ sở:
8. Sản lượng hàng năm trước đây, hiện tại và dự kiến trong các năm tới:
9. Giấy chứng nhận mẫu vật không mang dịch bệnh hoặc không gây hại cho các
hoạt động kinh tế khác của quốc gia đối với các cơ sở trồng cấy nhân tạo những
loài không phân bố ở Việt Nam:
10. Các thông tin khác theo yêu cầu của Công ước CITES đối với những loài thực
vật quy định tại Phụ lục I của Công ước:

...
Mẫu hồ sơ đăng ký cơ sở trồng cấy nhân tạo thực vật hoang dã quy định tại
Phụ lục I của Công ước CITES và Nhóm I theo quy định của pháp luật Việt
Nam
Các sở trồng cấy nhân tạo phải n bản đề nghị gửi kèm theo h
cho cơ quan thẩm quyền quy định tại các Điều 11 Điều 12 Nghị định này
những thông tin sau đây:
1. Tên và địa chỉ của cơ sở:
2. Họ, tên chủ cơ sở hoặc người đại diện:
Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:
3. Loài đăng ký trồng cấy nhân tạo (tên khoa học, tên thông thường):
4. Số lượng loài thực vật đăng ký trồng cấy nhân tạo:
5. tả nguồn giống của loài đăng trồng cấy nhân tạo (tài liệu chứng minh
nguồn giống được khai thác hoặc nhập khẩu hợp pháp):
6. Mô tả phương pháp trồng cấy nhân tạo:
7. Mô tả điều kiện hạ tầng cơ sở:
8. Sản lượng hàng năm trước đây, hiện tại và dự kiến trong các năm tới:
9. Giấy chứng nhận mẫu vật không mang dịch bệnh hoặc không y hại cho c
hoạt động kinh tế khác của quốc gia đối với c sở trồng cấy nhân tạo những
loài không phân bố ở Việt Nam:
10. Các thông tin khác theo yêu cầu của Công ước CITES đối với những loài thực
vật quy định tại Phụ lục I của Công ước:
Mẫu hồ sơ đăng ký cơ sở trồng cấy nhân tạo thực vật hoang dã - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẫu hồ sơ đăng ký cơ sở trồng cấy nhân tạo thực vật hoang dã 9 10 467