Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu hồ sơ kê khai giá cước

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 3952 lần   |   Lượt tải: 2 lần
PHỤ LỤC SỐ 2. MẪU HỒ SƠ KÊ KHAI GIA CƯỚC
(Kèm theo TTLT số 86 /2007/TTLT/BTC-BGTVT ngày 18/7/2007)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỒ SƠ KÊ KHAI
GIÁ CƯỚC VẬN TẢI Ô TÔ
Tên dịch vụ :…………………………………………………………...............
………………………………………………………………………….............
Đơn vị vận tải: ……………………………………………...............................
………………………………………………………………………….............
Địa chỉ:…………………………………………………………………………

Thực hiện từ ngày...........tháng ......... năm ............

Tên đơn vị vận tải
NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số.........../...........
................., ngày..........tháng.......năm ......
Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Cục thuế;
- Sở Giao thông vận tải, Sở Giao thông

công chính.
Thực hiện quy định tại Thông tư Liên tịch số 86 /2007/TTLT/BTCGTVT ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Bộ Tài chính - Bộ Giao thông Vận tải
Hướng dẫn về mẫu vé xe khách; kê khai giá cước, niêm yết giá cước và kiểm tra
thực hiện giá cước vận tải bằng ô tô;
............... (tên đơn vị kê khai) gửi Hồ sơ kê khai giá cước kèm theo công
văn số ...../....... ngày .... tháng .... năm........ tới Quý cơ quan. Mức giá cước tại
Hồ sơ kê khai này có hiệu lực thi hành từ ngày ....../....../........ . Hồ sơ kê khai
giá cước gửi kèm theo công văn này sẽ thay thế cho Hồ sơ kê khai giá cước kèm
theo công văn số........../......... ngày ..... tháng .... năm.... (nếu có).
................................. (nội dung khác có liên quan đến Hồ sơ kê khai giá
cư...
PHỤ LỤC SỐ 2. MẪU HỒ SƠ KÊ KHAI GIA CƯỚC
(Kèm theo TTLT số 86 /2007/TTLT/BTC-BGTVT ngày 18/7/2007)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HỒ SƠ KÊ KHAI
GIÁ CƯỚC VẬN TẢI Ô TÔ
Tên dịch vụ :…………………………………………………………...............
………………………………………………………………………….............
Đơn vị vận tải: ……………………………………………...............................
………………………………………………………………………….............
Địa chỉ:…………………………………………………………………………
Thực hiện từ ngày...........tháng ......... năm ............
Mẫu hồ sơ kê khai giá cước - Trang 2
Mẫu hồ sơ kê khai giá cước - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Mẫu hồ sơ kê khai giá cước 9 10 319