Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 7320 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MẪU HỒ SƠ MỜI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1118 /2008/QĐ-BKH
ngày 03 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Mẫu hồ sơ mời thầu này được áp dụng cho gói thầu mua sắm hàng hóa
(bao gồm cả phụ tùng thay thế, tài liệu kỹ thuật và dịch vụ kỹ thuật kèm theo
nếu có) của các dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu khi thực hiện
hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế trong nước và quốc tế. Khi thực
hiện các hình thức lựa chọn nhà thầu khác, chủ đầu tư có thể sửa đổi, bổ sung
một số nội dung của Mẫu này để áp dụng cho phù hợp. Đối với các dự án sử
dụng vốn ODA, nếu được nhà tài trợ chấp thuận thì áp dụng theo Mẫu này, hoặc
có thể sửa đổi, bổ sung một số nội dung theo yêu cầu của nhà tài trợ.
Khi áp dụng Mẫu này cần căn cứ vào tính chất của từng gói thầu mà đưa
ra các yêu cầu trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch
và hiệu quả kinh tế; không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia
của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh
tranh không bình đẳng.
Trong Mẫu này, những chữ in nghiêng là nội dung mang tính hướng dẫn
sẽ được người sử dụng cụ thể hóa tùy theo yêu cầu và tính chất từng gói thầu.
Mẫu hồ sơ mời thầu này bao gồm các phần sau:
Phần I. Yêu cầu về thủ tục đấu thầu
Chương I. Chỉ dẫn đối với nhà thầu
Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu
Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá và nội dung xác định giá đánh giá
Chương IV. Biểu mẫu dự thầu
Phần II. Yêu cầu về cung cấp
Chương V. Phạm vi cung cấp
Chương VI. Tiến độ cung cấp
Chương VII. Yêu cầu về mặt kỹ thuật
Phần III. Yêu cầu về hợp đồng
Chương VIII. Điều kiện chung của hợp đồng
Chương IX. Điều kiện cụ thể của hợp đồng
Chương X. Mẫu hợp đồng
Trong quá trình áp dụng Mẫu này, nếu có vướng mắc, đề nghị các Bộ, cơ
quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban
nhân dân các cấp và tổ chức, cá nhân có liên quan gửi ý kiến về Bộ Kế hoạch và
Đầu tư để kịp thời xem xét, chỉnh lý.

BẢNG DỮ LIỆU ĐẤU THẦU
Bảng dữ liệu đấu thầu bao gồm các nội dung chi tiết của gói thầu theo
một số Mục tương ứng trong Chương I (Chỉ dẫn đối với nhà thầu). Nếu có bất
kỳ sự khác biệt nào so với các nội dung tương ứng trong Chương I thì căn cứ
vào các nội dung trong Chương này.
Mục Khoản
Nội dung
1
1
- Tên gói thầu: __________ [Nêu tên gói thầu theo kế hoạch
đấu thầu được duyệt]
- Tên dự án: __________ [Nêu tên dự án được duyệt]
- Nội dung cung cấp chủ yếu: _______ [Nêu nội dung yêu cầu]
2
Thời gian thực hiện ...
MẪU HỒ SƠ MỜI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1118 /2008/QĐ-BKH
ngày 03 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
Mẫu hồ mời thầu này được áp dụng cho gói thầu mua sắm hàng hóa
(bao gồm cả phụ tùng thay thế, tài liệu kỹ thuật dịch vụ kỹ thuật kèm theo
nếu có) của các dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu khi thực hiện
hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế trong nước quốc tế. Khi thực
hiện các hình thức lựa chọn nhà thầu khác, chủ đầu có thể sửa đổi, bổ sung
một số nội dung của Mẫu y để áp dụng cho phù hợp. Đối với các dự án sử
dụng vốn ODA, nếu được nhà tài trợ chấp thuận thì áp dụng theo Mẫu này, hoặc
có thể sửa đổi, bổ sung một số nội dung theo yêu cầu của nhà tài trợ.
Khi áp dụng Mẫu này cần căn cứ vào tính chất của từng gói thầu đưa
ra các yêu cầu trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch
hiệu quả kinh tế; không được đưa ra c điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia
của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh
tranh không bình đẳng.
Trong Mẫu này, những chữ in nghiêng nội dung mang tính hướng dẫn
sẽ được người sử dụng cụ thể hóa tùy theo yêu cầu nh chất từng gói thầu.
Mẫu hồ sơ mời thầu này bao gồm các phần sau:
Phần I. Yêu cầu về thủ tục đấu thầu
Chương I. Chỉ dẫn đối với nhà thầu
Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu
Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá và nội dung xác định giá đánh giá
Chương IV. Biểu mẫu dự thầu
Phần II. Yêu cầu về cung cấp
Chương V. Phạm vi cung cấp
Chương VI. Tiến độ cung cấp
Chương VII. Yêu cầu về mặt kỹ thuật
Phần III. Yêu cầu về hợp đồng
Chương VIII. Điều kiện chung của hợp đồng
Chương IX. Điều kiện cụ thể của hợp đồng
Chương X. Mẫu hợp đồng
Trong quá trình áp dụng Mẫu này, nếuvướng mắc, đề nghị các Bộ, cơ
quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ, quan khác Trung ương, y ban
nhân dân các cấp và tchức, cá nhân liên quan gửi ý kiến về B Kế hoạch và
Đầu tư để kịp thời xem xét, chỉnh lý.
Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa 9 10 218