Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu hồ sơ mời thầu

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 2653 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỒ SƠ MỜI THẦU
(tên gói thầu)
(tên dự án)
(tên chủ đầu tư)

…, ngày … tháng … năm …
Đại diện hợp pháp của bên mời thầu
(Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)

1

MỤC LỤC
Trang

2

Các từ viết tắt..................................................................................................
Phần I. Yêu cầu về thủ tục đấu thầu...........................................................
Chương I. Chỉ dẫn đối với nhà thầu ....................................................
.................................................................................................................
A. Tổng quát.......................................................................................
..............................................................................................................
B. Chuẩn bị hồ sơ dự thầu..................................................................
..............................................................................................................
C. Nộp hồ sơ dự thầu..........................................................................
..............................................................................................................
D. Mở thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu...............................................
..........................................................................................................14
E. Trúng thầu .....................................................................................
..............................................................................................................
Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu.........................................................
.................................................................................................................
Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá và nội dung xác định giá đánh giá........
.................................................................................................................
Chương IV. Biểu mẫu dự thầu ...............................................................
.................................................................................................................
Mẫu số 1. Đơn dự thầu........................................................................
..............................................................................................................
Mẫu số 2. Giấy...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
HỒ SƠ MỜI THẦU
(tên gói thầu)
(tên dự án)
(tên chủ đầu tư)
…, ngày … tháng … năm …
Đại diện hợp pháp của bên mời thầu
(Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)
1
Mẫu hồ sơ mời thầu - Trang 2
Mẫu hồ sơ mời thầu - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Mẫu hồ sơ mời thầu 9 10 226