Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu tư vấn (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2011/TT-BKHĐT ngày 07 tháng 9 năm 2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Được đăng lên bởi doanhongluong
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 7329 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MẪU HỒ SƠ
YÊU CẦU CHỈ ĐỊNH THẦU TƯ VẤN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2011/TT-BKHĐT ngày 07 tháng 9 năm 2011 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư)

HỒ SƠ YÊU CẦU CHỈ ĐỊNH THẦU
(tên gói thầu)
(tên dự án)
(tên chủ đầu tư)
____, ngày _____ tháng _____ năm _____
Đại diện hợp pháp của tư vấn lập HSYC
(nếu có)
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Đại diện hợp pháp của bên mời thầu
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

MỤC LỤC
Phần thứ nhất. Chỉ dẫn đối với nhà thầu ...................................................................................
Chương I. Yêu cầu về chỉ định thầu ...........................................................................................
Chương II. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật của hồ sơ đề xuất ..............................................
Chương III. Biểu mẫu ..................................................................................................................
Mẫu số 1. Đơn đề xuất chỉ định thầu .............................................................................................
Mẫu số 2. Giấy ủy quyền ...............................................................................................................
Mẫu số 3. Thỏa thuận liên danh ....................................................................................................
Mẫu số 4. Cơ cấu tổ chức và kinh nghiệm của nhà thầu tư vấn ....................................................
Mẫu số 5: Những góp ý (nếu có) để hoàn thiện nội dung điều khoản tham chiếu .........................
Mẫu số 6. Giải pháp và phương pháp luận tổng quát do nhà thầu đề xuất để thực hiện dịch vụ tư
vấn .................................................................................................................................................
Mẫu số 7: Danh sách chuyên gia tham gia thực hiện dịch vụ tư vấn .............................................
Mẫu số 8: Lý lịch chuyên gia tư vấn ..............................................................................................
Mẫu số 9. Lịch công tác cho từng vị trí chuyên gia tư vấn (Cho phần việc áp dụng hình thức hợp
đồng theo thời gian) .......................................................................................................................
Mẫu số 10. Chương trình công tác (Cho phần việc áp dụng hình thức hợp đồng trọn gói và hợp
đồng theo tỷ lệ phần trăm) .............................................................................................................
Mẫu số 11. Tổng h...
MẪU HỒ SƠ
YÊU CẦU CHỈ ĐỊNH THẦU TƯ VẤN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2011/TT-BKHĐT ngày 07 tháng 9 năm 2011 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư)
HỒ SƠ YÊU CẦU CHỈ ĐỊNH THẦU
(tên gói thầu)
(tên dự án)
(tên chủ đầu tư)
____, ngày _____ tháng _____ năm _____
Đại diện hợp pháp của tư vấn lập HSYC
(nếu có)
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]
Đại diện hợp pháp của bên mời thầu
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]
MỤC LỤC
Phần thứ nhất. Chỉ dẫn đối với nhà thầu ...................................................................................
Chương I. Yêu cầu về chỉ định thầu ...........................................................................................
Chương II. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật của hồ sơ đề xuất ..............................................
Chương III. Biểu mẫu ..................................................................................................................
Mẫu số 1. Đơn đề xuất chỉ định thầu .............................................................................................
Mẫu số 2. Giấy ủy quyền ...............................................................................................................
Mẫu số 3. Thỏa thuận liên danh ....................................................................................................
Mẫu số 4. Cơ cấu tổ chức và kinh nghiệm của nhà thầu tư vấn ....................................................
Mẫu số 5: Những góp ý (nếu có) để hoàn thiện nội dung điều khoản tham chiếu .........................
Mẫu số 6. Giải pháp và phương pháp luận tổng quát do nhà thầu đề xuất để thực hiện dịch vụ tư
vấn .................................................................................................................................................
Mẫu số 7: Danh sách chuyên gia tham gia thực hiện dịch vụ tư vấn .............................................
Mẫu số 8: Lý lịch chuyên gia tư vấn ..............................................................................................
Mẫu số 9. Lịch công tác cho từng vị trí chuyên gia tư vấn (Cho phần việc áp dụng hình thức hợp
đồng theo thời gian) .......................................................................................................................
Mẫu số 10. Chương trình công tác (Cho phần việc áp dụng hình thức hợp đồng trọn gói và hợp
đồng theo tỷ lệ phần trăm) .............................................................................................................
Mẫu số 11. Tổng hợp chi phí (Cho phần việc áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian) ..........
Mẫu số 12.1. Thù lao cho chuyên gia (Cho phần việc áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian
Mẫu số 12.2. Chi phí khác cho chuyên gia (Cho phần việc áp dụng hình thức hợp đồng theo thời
gian ................................................................................................................................................
Mẫu hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu tư vấn (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2011/TT-BKHĐT ngày 07 tháng 9 năm 2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mẫu hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu tư vấn (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2011/TT-BKHĐT ngày 07 tháng 9 năm 2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) - Người đăng: doanhongluong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Mẫu hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu tư vấn (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2011/TT-BKHĐT ngày 07 tháng 9 năm 2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 9 10 748