Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu Hợp Đồng

Được đăng lên bởi dinhhuu-sunsportgroup
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 426 lần   |   Lượt tải: 0 lần
( Mẫu hợp đồng ) Khung hợp đồng b.o.t
Ngày ..... tháng …năm …..
I.Căn cứ hợp đồng:
- Căn cứ Nghị định số 78/2007/NĐ-CP ngày 11 Tháng5 năm 2007 của
Chính phủvề đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng- Kinh doanhChuyển giao, Hợp đồng Xây dựng- Chuyển giao – Kinh doanh, Hợp đồng
Xây dựng- Chuyển giao.
- Căn cứ yêu cầu thực hiện quy hoạch phát triển ( địa phương, ngành )đã
được ( tên cơ quan có thẩm qưyền ) thông qua ngày … tháng … năm
- Căn cứ yêu cầu phục vụ đời sống của nhân dân địa phương .
II. Giải thích thuật ngữ
III. Đại diện các bên ký hợp đồng
1.Cơ quan nhà nước có thẩm quyền .
- Tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền .
- Họ tên người đại diện có thẩm quyền .
- Địa chỉ .Đ
2. Doanh nghiệp B.O.T.
- Tên doanh nghiệp B.O.T.
- Họ tên chức vụ người đại diện có thẩm quyền .
-Địa chỉ giao dịch của doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh
doanh số ….. nơi cấp .
Số tài khoản ngân hàng .
IV . Nội dung hợp đồng
1.Nhiệm vụ mà doanh nghiệp B.O.T phải thực hiện, trong đó xác định
rõ :
- Tính chất của công trình ( Cầu, đường, nhà máy điện, cảng ….)
-Tổng mức vốn đầu tư ước tính.
- Tiêu chuẩn kỹ thuất công trình .
- Loại công nghệ và thiết bị dự tính sử dụng xây dưng và lắp đặt công
trình .
- Loại dịch vụ và tiêu chuân chất lượng dịch vụ của công trình .
2. Yêu cầu thiết kế kỹ thuật công trình .
- Tổ chúc khảo sát .
- Người hoặc tổ chức chịu trách nhiệm thiết kế.
- Thời gian thiết kế .
- Yêu cầu về mức độ chi tiết của thiết kế.
- Tổ chức thẩm định và phê duyệt thiết kế .
3. Quyền và trách nhiệm về cấp đất, cho thuê đất và bàn giao đất xây
dựng công trình.
- Địa điện , xác điịnh rõ địa giới hành chính.
- Diện tích và loại đất được cấp hoặc được thuê, mục đích sử dụng.
- Thực hiện thủ tục về thuê đất hoặc xin cấp đất .

- Giải toả và đền bù về đất , thời hạn giải toả, trách nhiêm giải toả, trách
nhiệm trong việc đền bù, thực trạng về diện tích đất khi thuê hoặc được
giao .
- Thời hạn được thuê hoặc được cấp .
- Giá thuê đất hoặc tiền về cấp đất, chế độ miễn, giảm, mức giảm giá thuê
đất hoặc giảm tiền trả về cấp đất .
4. Tiến độ thực hiện xây dựng công trình .
- Thời gian thực hiện đầu tư và thời điểm bắt đầu khai thác sử dụng công
trình B.O.T.
- Quyên và nghĩa vụ của các bên trong tổ chức quản lý xây dựng, lắp đật
công trình .
5. Tiêu chuẩn chất lượng, giám sát, kiểm tra chất lượng công trình
B.O.T.
6. Tổ chức khai thác , sử dụng công trình B.O.T.
- Chế độ tiêu thụ sản phẩm họăc dịch vụ , nguyên tắc định giá, phí, mức
giá ban đầu, nguyên tắc điều chỉnh giá và phí , quyền...
( Mẫu hợp đồng ) Khung hợp đồng b.o.t
Ngày ..... tháng năm ..
I.Căn cứ hợp đồng:
- Căn cứ Nghị định số 78/2007/NĐ-CP ngày 11 Tháng5 năm 2007 của
Chính phủvề đầu theo hình thức Hợp đồng Xây dựng- Kinh doanh-
Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng- Chuyển giao Kinh doanh, Hợp đồng
Xây dựng- Chuyển giao.
- Căn cứ yêu cầu thực hiện quy hoạch phát triển ( địa phương, ngành )đã
được ( tên cơ quan có thẩm qưyền ) thông qua ngày tháng năm
- Căn cứ yêu cầu phục vụ đời sống của nhân dân địa phương .
II. Giải thích thuật ngữ
III. Đại diện các bên ký hợp đồng
1.Cơ quan nhà nước có thẩm quyền .
- Tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền .
- Họ tên người đại diện có thẩm quyền .
- Địa chỉ .Đ
2. Doanh nghiệp B.O.T.
- Tên doanh nghiệp B.O.T.
- Họ tên chức vụ người đại diện có thẩm quyền .
-Địa chỉ giao dịch của doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng kinh
doanh số .. nơi cấp .
Số tài khoản ngân hàng .
IV . Nội dung hợp đồng
1.Nhiệm vụ doanh nghiệp B.O.T phải thực hiện, trong đó xác định
rõ :
- Tính chất của công trình ( Cầu, đường, nhà máy điện, cảng .)
-Tổng mức vốn đầu tư ước tính.
- Tiêu chuẩn kỹ thuất công trình .
- Loại công nghệ thiết bị dự tính sử dụng xây dưng lắp đặt công
trình .
- Loại dịch vụ và tiêu chuân chất lượng dịch vụ của công trình .
2. Yêu cầu thiết kế kỹ thuật công trình .
- Tổ chúc khảo sát .
- Người hoặc tổ chức chịu trách nhiệm thiết kế.
- Thời gian thiết kế .
- Yêu cầu về mức độ chi tiết của thiết kế.
- Tổ chức thẩm định và phê duyệt thiết kế .
3. Quyền trách nhiệm về cấp đất, cho thuê đất bàn giao đất xây
dựng công trình.
- Địa điện , xác điịnh rõ địa giới hành chính.
- Diện tích và loại đất được cấp hoặc được thuê, mục đích sử dụng.
- Thực hiện thủ tục về thuê đất hoặc xin cấp đất .
Mẫu Hợp Đồng - Trang 2
Mẫu Hợp Đồng - Người đăng: dinhhuu-sunsportgroup
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Mẫu Hợp Đồng 9 10 671