Ktl-icon-tai-lieu

mẫu hợp đồng

Được đăng lên bởi dongthitophuong
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 400 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------o0o--------------------

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2015

Số: ….

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG
“Sản phẩm trống chùa”
Hôm nay tại …………………., Chúng tôi gồm:
Bên A
Đại diện
Địa chỉ
Mã số thuế
Điện thoại
Tài khoản

:
:
:
:
:
:

Bên B
Đại diện
Địa chỉ
Mã số thuế
Điện thoại

:
:
:
:
:

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ & TM HOÀNG GIA
Ông Lê Ngọc Tùng Chức vụ
: Giám đốc
82 Cù Chính Lan – Khương Mai – Thanh Xuân – Hà Nội
0105804921
0462.911.355 / 0977 756 178

Sau khi thực hiện hợp đồng cung cấp sản phẩm số……….. ký ngày 25 tháng 05
năm 2015 hai bên thống nhất thanh lý hợp đồng trên với nội dung sau:
- Bên B đã thực hiện đúng các công việc và điều khoản theo nội dung của hợp đồng đã
ký.
- Bên A có trách nhiệm thanh toán cho bên B số tiền còn lại là : ..................VNĐ (Bằng
chữ : ..................../.). Bao gồm:
+ 50% giá trị hợp đồng.
+ 100% chi phí thuế VAT theo hóa đơn số ....
Khi ký biên bản này quyền, nghĩa vụ của hai bên đã thực hiện đầy đủ và sẽ chấm
dứt mà không có vướng mắc hay tranh chấp gì.
Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.
ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

...
-------------
Số: ….
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------o0o--------
Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2015
BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG
“Sản phẩm trống chùa”
Hôm nay tại …………………., Chng tôi gm:
Bên A
Đại diện
Địa chỉ
Mã số thuế
Điện thoại
Tài khoản
:
:
:
:
:
:
Bên B
Đại diện
Địa chỉ
Mã số thuế
Điện thoại
:
:
:
:
:
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ & TM HOÀNG GIA
Ông Lê Ngọc Tùng Chức vụ : Giám đốc
82 Cù Chính Lan – Khương Mai – Thanh Xuân – Hà Nội
0105804921
0462.911.355 / 0977 756 178
Sau khi thực hiện hợp đng cung cấp sản phẩm số……….. ký ngày 25 tháng 05
năm 2015 hai bên thống nhất thanh lý hợp đng trên với nội dung sau:
- Bên B đã thực hiện đng các công việc điều khoản theo nội dung của hợp đng đã
ký.
- Bên A trách nhiệm thanh toán cho bên B số tiền còn lại là : ..................VNĐ (Bằng
chữ : ..................../.). Bao gm:
+ 50% giá trị hợp đng.
+ 100% chi phí thuế VAT theo hóa đơn số ....
Khi biên bản này quyền, nghĩa vụ của hai bên đã thực hiện đầy đủ sẽ chấm
dứt mà không có vướng mắc hay tranh chấp gì.
Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.
ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B
mẫu hợp đồng - Người đăng: dongthitophuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
mẫu hợp đồng 9 10 37