Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu hợp đồng cầm cố tài sản

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 376 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 25-CC/VTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------***--------

HỢP ĐỒNG CẦM CỐ TÀI SẢN
Tại Phòng Công chứng số............thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc công
chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện Công chứng và Phòng Công
chứng), chúng tôi gồm có
Bên cầm cố tài sản (sau đây gọi là bên A):
Ông (Bà):.....................................................................................................................
Sinh ngày:....................................................................................................................
CMND số:.......................... Cấp ngày:............................Tại:......................................
Hộ khẩu thường trú (truờng hợp không có hộ khẩu thường trú, thì ghi Đăng ký tạm trú):......
.....................................................................................................................................
Có thể chọn một trong các chủ thể sau:
1. Chủ thể là vợ chồng:

Ông:.............................................................................................................................
Sinh ngày:....................................................................................................................
CMND số:.......................... Cấp ngày:............................Tại:......................................
Hộ khẩu thường trú:....................................................................................................
Cùng vợ là bà:..............................................................................................................
Sinh ngày:....................................................................................................................
CMND số:.......................... Cấp ngày:............................Tại:......................................
Hộ khẩu thường trú:..................................................................................................
(Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng
người).
2. Chủ thể là hộ gia đình:

Họ và tên chủ hộ: .....................................................................................................
Sinh ngày:..................................................................................................................
Chứng minh nhân dân số:....................... cấp ngày...................................................
tại.........................
Mẫu số 25-CC/VTS
1
CỘNG HÒA HỘI CH NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - T do - Hạnh phúc
--------***--------
HỢP ĐỒNG CẦM CỐ TÀI SẢN
Tại Phòng Công chứng số............thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc công
chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện Công chứng Phòng Công
chứng), chúng tôi gồm
Bên cầm cố tài sản (sau đây gọi bên A):
Ông (Bà):.....................................................................................................................
Sinh ngày:....................................................................................................................
CMND số:.......................... Cấp ngày:............................Tại:......................................
Hộ khẩu thường trú (truờng hợp không hộ khẩu thường trú, thì ghi Đăng tạm trú):......
.....................................................................................................................................
thể chọn một trong các chủ thể sau:
1. Chủ thể vợ chồng:
Ông:.............................................................................................................................
Sinh ngày:....................................................................................................................
CMND số:.......................... Cấp ngày:............................Tại:......................................
Hộ khẩu thường trú:....................................................................................................
Cùng vợ bà:..............................................................................................................
Sinh ngày:....................................................................................................................
CMND số:.......................... Cấp ngày:............................Tại:......................................
Hộ khẩu thường trú:..................................................................................................
(Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng
người).
2. Chủ thể hộ gia đình:
Họ và tên chủ hộ: .....................................................................................................
Sinh ngày:..................................................................................................................
Chứng minh nhân dân số:....................... cấp ngày...................................................
tại...............................................................................................................................
Hộ khẩu thường trú:..................................................................................................
...................................................................................................................................
Các thành viên của hộ gia đình:
Họ và tên:..................................................................................................................
Sinh ngày:..................................................................................................................
Chứng minh nhân dân số:....................... cấp ngày...................................................
tại...............................................................................................................................
Mẫu hợp đồng cầm cố tài sản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mẫu hợp đồng cầm cố tài sản - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Mẫu hợp đồng cầm cố tài sản 9 10 698