Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu hợp đồng cho mượn thiết bị

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 808 lần   |   Lượt tải: 4 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG CHO MƯỢN THIẾT BỊ
-

Căn cứ Luật dân sự được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
thông qua ngày 14/6/2005, có hiệu lực từ ngày 01/01/2006.

-

Căn cứ Luật Thương mại được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam thông qua ngày 14/6/2005, có hiệu lực từ ngày 01/01/2006.

-

Căn cứ nhu cầu và năng lực của các Bên.

Hôm nay, ngày
Tại

tháng

năm

Chúng tôi gồm:

BÊN A (Bên cho mượn)
Công ty:
Trụ sở:
Điện thoại:
Người đại diện theo pháp luật:
BÊN B (Bên đi mượn)
Công ty:
Trụ sở:
Điện thoại:
Người đại diện theo pháp luật:
Hai bên đã trao đổi, bàn bạc và đi đến thống nhất lập bản hợp đồng cho mượn tài sản
với nội dung và các điều khoản sau:
Điều 1: Đối tượng của hợp đồng
-

Bên A đồng ý cho bên B mượn:

Tên tài sản
Số lượng
-

Tình trạng sử dụng hoặc tình trạng kỹ thuật:

Đặc điểm tài sản:
Tính năng sử dụng:
Điều 2: Thời hạn của hợp đồng

- Bên A đồng ý cho bên B mượn tài sản với tình trạng như trên, trong thời gian là:
………, bắt đầu từ ngày …….tháng……….năm……đến ngày…..tháng……năm…….
Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng
1. Quyền và nghĩa vụ của bên A
- Trong thời gian thực hiện hợp đồng, bên A có quyền lấy lại tài sản mặc dù bên B
chưa đạt được mục đích sau khi đã thông báo cho bên B biết trước 90 ngày làm việc; hoặc
khi xảy ra tình trạng vi phạm hợp đồng như :
………………..
- Đòi lại tài sản khi bên B sử dụng không đúng mục đích, công dụng, không đúng
cách thức đã thoả thuận hoặc cho người khác mượn lại mà không có sự đồng ý của bên A;
- Yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với tài sản do bên B gây ra.
- Nêu rõ tình trạng tài sản và các khuyết tật của tài sản (nếu có) ;
- Lưu ý cho bên B những yêu cầu khi sử dụng tài sản: Yêu cầu của pháp luật đối với
việc sử dụng tài sản, những khả năng nguy hiểm có thể xảy ra; Các yêu cầu bảo quản, tu
bổ, sửa chữa trong quá trình sử dụng…
- Thanh toán cho bên B chi phí sửa chữa, chi phí làm tăng giá trị tài sản, nếu có thoả
thuận;
- Bồi thường thiệt hại cho bên B, nếu biết tài sản có khuyết tật mà không báo cho bên
B biết dẫn đến gây thiệt hại cho bên B, trừ những khuyết tật mà bên B biết hoặc phải biết.
2. Quyền và nghĩa vụ của bên B
- Được sử dụng tài sản mượn theo đúng công dụng của tài sản và đúng mục đích đã
thoả thuận;
- Có thể hoàn trả lại tài sản bất cứ lúc nào khi không có nhu cầu sử dụng hoặc sử
dụng không đạt yêu cầu của mình.
- Yêu cầu bên A phải thanh toán chi phí hợp lý về việc sửa chữa hoặc làm tăng giá trị
tài sả...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG CHO MƯỢN THIẾT BỊ
- Căn cứ Luật dân sự được Quốc hội nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam
thông qua ngày 14/6/2005, có hiệu lực từ ngày 01/01/2006.
- Căn cứ Luật Thương mại được Quốc hội nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt
Nam thông qua ngày 14/6/2005, có hiệu lực từ ngày 01/01/2006.
- Căn cứ nhu cầu và năng lực của các Bên.
Hôm nay, ngày tháng năm
Tại Chúng tôi gồm:
BÊN A (Bên cho mượn)
Công ty:
Trụ sở:
Điện thoại:
Người đại diện theo pháp luật:
BÊN B (Bên đi mượn)
Công ty:
Trụ sở:
Điện thoại:
Người đại diện theo pháp luật:
Hai bên đã trao đổi, bàn bạc và đi đến thống nhất lập bản hp đồng cho mượn tài sản
với nội dung và các điều khoản sau:
Điều 1: Đối tượng của hợp đồng
- Bên A đồng ý cho bên B mượn:
Tên tài sản
Số lượng
- Tình trạng sử dụng hoặc tình trạng kỹ thuật:
Đặc điểm tài sản:
Tính năng sử dụng:
Điều 2: Thời hạn của hợp đồng
Mẫu hợp đồng cho mượn thiết bị - Trang 2
Mẫu hợp đồng cho mượn thiết bị - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Mẫu hợp đồng cho mượn thiết bị 9 10 997