Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu hợp đồng chuyển giao tài khoản quảng cáo

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 278 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY CỔ PHẦN ………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******
Hà Nội, ngày … tháng …. năm 20….

HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO TÀI KHOẢN QUẢNG CÁO
Số : 01/09 - TGA
1 Căn cứ bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 năm 2005 của nước cộng hoà xã hội chủ
nghĩa Việt Nam.
2 Căn cứ bộ luật thương mại số 36/2005/QH11 năm 2005 của nước cộng hoà xã hội
chủ nghĩa VN.
3 Căn cứ các quy định về quản lý, cung cấp và sử dụng tài nguyên Internet hiện hành
của Bộ Bưu chính viễn thông.
4 Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên.
Hôm nay, ngày …. tháng ….. năm 20…., tại Hà Nội chúng tôi gồm:
(Bên A): CÔNG TY TNHH ………………………………………….........…
Người đại diện
:

Ông ……………………………………..…...

Chức vụ

Giám đốc

:

Địa chỉ:

…………………………………………………

Điện thoại:

……………………

Mã số thuế:

……………………

(Bên B): CÔNG TY CỔ PHẦN ………………………………………..
Người đại diện
:

Ông ……………………………………………

Chức vụ :

Giám đốc

Địa chỉ:

…………………………………………………

Mã số thuế:

……………………

Số tài khoản:

……………………. Tên TK: ………………

Điện thoại:

…………………….

Email

: …………………….

Website: ………………

Sau khi bàn bạc, hai bên thống nhất ký kết hợp đồng chuyển giao tài khoản quảng cáo với
các điều khoản sau:
Điều 1: Dịch vụ
Bên A đồng ý mua và Bên B đồng ý cung cấp dịch vụ chuyển giao tài khoản quảng cáo
trên Google với nội dung như sau:

Thành tiền

TT Nội dung
1
2

(VNĐ)

5

01 Tài khoản quảng cáo

6

Phí quản lý tài khoản

.000.000
00.000

Thuế GTGT (10%)

00.000

Tổng cộng

.000.000
Bằng chữ : …………………………………….. chẵn

Điều 2: Thanh toán
2.1 Tiến độ thanh toán cụ thể cho công việc
Thời gian thanh toán

Mức độ thanh toán

Thanh toán sau khi ký hợp đồng 100%

…..000.000 VNĐ

Tổng số tiền Bên A phải thanh toán

…..000.000 VNĐ

Bằng chữ : …………………….. đồng chẵn

2.2. Hình thức thanh toán :
Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản Việt Nam đồng. Bên A chịu phí chuyển
khoản.
Điều 3: Trách nhiệm của các bên.
3.1 Trách nhiệm của Bên A :
- Cung cấp đầy đủ thông tin, tư liệu và tạo điều kiện thuận lợi cho bên B thực hiện hợp
đồng. Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu có yêu cầu phát sinh, hai bên cùng thương
lượng để thực hiện.
- Chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của nội dung thông tin cũng như hình ảnh Website.
- Kiểm duyệt tính chính xác của nội dung trước khi thanh lý hợp đồng.
- Thanh toán đầy đủ và đúng hạn cho bên B.
3.2 Trách nhiệm của Bên B
- Thực hiện đầy đủ nội dung yêu cầu của Bên A ghi rõ trong hợp đồng này. .
- Chuyển giao tài khoản quảng cáo và cách thức thực hiện cho bên A.
- Đảm bảo chất lượng về sự ổn định của tài khoản.
Đ...
CÔNG TY CỔ PHẦN ………
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******
Hà Nội, ngày … tháng …. năm 20….
HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO TÀI KHOẢN QUẢNG CÁO
Số : 01/09 - TGA
1 Căn cứ bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 năm 2005 của nước cộng hoà hội chủ
nghĩa Việt Nam.
2 Căn c bộ luật thương mại số 36/2005/QH11 năm 2005 của nước cộng hoà hội
chủ nghĩa VN.
3 Căn cứ các quy định về quản lý, cung cấp sử dụng tài nguyên Internet hiện hành
của Bộ Bưu chính viễn thông.
4 Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên.
Hôm nay, ngày …. tháng ….. năm 20…., tại Hà Nội chúng tôi gồm:
(Bên A): CÔNG TY TNHH ………………………………………….........…
Người đại diện: Ông ……………………………………..…...
Chức vụ : Giám đốc
Địa chỉ: …………………………………………………
Điện thoại: ……………………
Mã số thuế: ……………………
(Bên B): CÔNG TY CỔ PHẦN ………………………………………..
Người đại diện: Ông ……………………………………………
Chức vụ : Giám đốc
Địa chỉ: …………………………………………………
Mã số thuế: ……………………
Số tài khoản: ……………………. Tên TK: ………………
Điện thoại: …………………….
Email : ……………………. Website: ………………
Sau khi bàn bạc, hai bên thống nhất ký kết hợp đồng chuyển giao tài khoản quảng cáo với
các điều khoản sau:
Điều 1: Dịch vụ
Bên A đồng ý mua và Bên B đồng ý cung cấp dịch vụ chuyển giao tài khoản quảng cáo
trên Google với nội dung như sau:
Mẫu hợp đồng chuyển giao tài khoản quảng cáo - Trang 2
Mẫu hợp đồng chuyển giao tài khoản quảng cáo - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Mẫu hợp đồng chuyển giao tài khoản quảng cáo 9 10 81